Till senaste kommentaren

Går det att ställa krav på utdrag ur belastningsregistret?

Hej,

Är det möjligt att i upphandlingen ställa krav på och begära ut utdrag ur belastningsregistret för den personal hos anbudsgivaren som ska utföra tjänsten (i detta fall gäller det lokalvård)?

Kommentarer

 • Hej Lisa,

  Inom ramen för vissa verksamheter inom utbildning och omsorg finns lagkrav på att den som erbjuds anställning, uppdrag eller liknande ska lämna utdrag ur belastningsregistret, se bland annat skollagen (2010:800), lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn och lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.

  Om en upphandlande myndighet i övrigt vill ställa krav en leverantör ska uppvisa brottsregisterutdrag för sina utförare, eller uppställa krav på vilka som får utföra uppdraget får en bedömning göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det bör inte finnas något generellt hinder mot sådana krav, utan det beror i regel på föremålet för upphandlingen och syftet med det aktuella kravet. Det vill säga att kravet måste vara förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Läs mer
  Läs mer i inlägget Ska anbudsgivare informera om att någon företrädare utreds för brott? i vår Frågeportal..

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Kan det inte strida mot LOU och proportionalitetsprincipen att ställa krav på att alla anbudsgivare ska inkomma med utdrag från belastningsregistret på leverantörens samtliga personal och att detta ska göras i samband med anbudslämnandet?

  Jag kan inte utläsa att ett sådant krav har sin grund i 13-15 kap LOU. Borde inte sådan kontroll göras inför avtalstecknandet? ESPD är inte tillämpligt då upphandlingen genomförs enligt 19 kap LOU.
  Amar Al-Djaber
 • Hej Amar,

  För att avgöra om ett krav är förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga. Generellt sett gäller följande.

  Utifrån din beskrivning kan vi inte avgöra om beviskravet är hänförligt till ett kvalificeringskrav eller ett krav på tjänsten. Är det frågan om ett krav på tjänsten aktualiseras inte bestämmelserna i 13–15 kap. LOU även om upphandlingen skulle vara direktivstyrd, vilken den inte är i ditt exempel. I fall det skulle vara frågan om utredning att leverantören uppfyller ställda kvalificeringskrav kan det konstateras att det inte finns några särskilda bestämmelser om det vid en icke direktivstyrd upphandling.

  Det finns inga särskilda bestämmelser om krav på belastningsregisterutdrag hänförligt till krav på tjänsten i LOU. Alla krav ska dock vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En av dessa principer är proportionalitetsprincipen. En bedömning om ett visst krav är förenligt med proportionalitetsprincipen kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

  I proportionalitetsbedömningen kan bland annat frågan aktualiseras om kravet på utdrag från belastningsregistret på leverantörens samtliga personal är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Exempelvis vad gäller om inte leverantörens samtliga personal, oavsett leverantörens storlek, ska medverka vid fullgörandet av kontraktet? Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det vara antingen tillåtet eller inte tillåtet att ställa ett sådant krav du beskriver.

  När ska ett krav eller villkor vara uppfyllt?
  Det finns inte några regler om när bevis för ett obligatoriskt krav på tjänsten ska lämnas in. En bedömning av när ett obligatoriskt krav ska vara uppfyllt får göras utifrån hur kravet är utformat i upphandlingsdokumenten. När ingen tidpunkt anges i upphandlingsdokumenten ska kravet som huvudregel vara uppfyllt vid tiden för anbudets ingivande, om det inte i undantagsfall anses vara oproportionerligt. Det går naturligtvis bra att utforma ett obligatoriskt krav som ett särskilt kontraktsvillkor. Sådana behöver inte vara uppfyllda förrän avtalet ingåtts och detta ska fullgöras. Detta innebär att när det blir aktuellt för leverantören att uppfylla villkoren och för den upphandlande myndigheten att kontrollera dem är upphandlingen redan avslutad.

  Läs mer
  Läs även inläggen När ska ett krav vara uppfyllt? och Går det att använda endast särskilda kontraktsvillkor istället för kvalificeringskrav? i vår Frågeportal.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.