Till senaste kommentaren

Hur utesluter man en utifrån egen erfarenhet okvalificerad tjänsteleverantör?

LOU verkar inte lämna någon möjlighet för en upphandlande myndighet att från en tjänsteupphandling utesluta en leverantör som man har haft under föregående avtalsperiod och därför har ordentlig egen erfarenhet av, och som man anser har levererat en dålig tjänst och inte vill ha något mer att göra med. Är detta riktigt? Det finns ju uppenbarligen ett stort utrymme mellan denna situation och den kvalificerade situation som anges i 13 kap. 3 § 5, att det ska ha gått så långt som till ett hävande av avtalet.

Om det inte går att utesluta, vad kan man då göra för att inte hamna i att denna anbudsgivare vinner upphandlingen? Anbudsgivaren lämnar ett fördelaktigt pris och försäkrar att han kommer att tillhandahålla tjänsten på det allra bästa sätt. Han kanske anser att han har gjort det hela tiden.

Kommentarer

 • Hej Bo,

  Kan man utesluta en leverantör som tidigare ha levererat en dålig tjänst?
  Det är korrekt uppfattat att det krävs en relativt kvalificerad situation för att en leverantör ska kunna uteslutas enligt 13 kap. 3 § punkten 5 lagen om offentlig upphandling (LOU). Att en tidigare leverantör generellt sett kan anses ha ”levererat en dålig tjänst” bör inte räcka för att utesluta en leverantör med stöd av den aktuella bestämmelsen. För att utesluta en leverantör enligt bestämmelsen krävs det att leverantörens allvarliga eller ihållande brister, i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt, har medfört till att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder.

  En annan möjlig frivillig uteslutningsgrund är när leverantören anses ha begått ett allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas. Något krav på att felet ska vara begånget i en tidigare avtalsrelation finns inte i sådana fall.

  Hur kan kvalificeringskraven utformas så att okvalificerade leverantörer utesluts?
  En upphandlande myndighet får ställa krav på att leverantören ska vara kvalificerad i vissa avseenden. Kraven får avse teknisk och yrkesmässig kapacitet. Ett sådant krav får innebära att leverantören ska förfoga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard. Myndigheten får i detta syfte särskilt kräva att leverantören visar att den har tillräcklig erfarenhet genom att ge in lämpliga referenser från tidigare fullgjorda kontrakt.

  En upphandlande myndighet kan utforma ett kvalificeringskrav på så vis att anbudsgivarna har en möjlighet att styrka sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet för att kvalificeras i upphandlingen. Myndigheten kan ange att den kommer att inhämta en egen referens i enlighet med villkoren för referenser om anbudsgivaren har utfört uppdrag åt myndigheten. En sådan referenstagning måste dock framgå av upphandlingsdokumenten och ske på ett objektivt sätt så att de grundläggande principerna inte överträds. Användning av egna referenser får dock inte ske på ett sätt som innebär att bestämmelsen i 13 kap. 3 § punkten 5 LOU kringgås.

  Det bör därför vara möjligt att förkasta en leverantörs anbud om det vid lämnande av referenser för kvalificering visar sig att anbudsgivaren saknar efterfrågad kompetens vad avser teknisk och yrkesmässig kapacitet, även om bristerna inte är sådana som är hänförliga till vad som anges i 13 kap. 3 § punkten 5 LOU.

  Läs mer
  Läs mer om uteslutningsgrunden i 13 kap. 3 § punkten 3 LOU i inlägget Kan brott mot arbetsmiljölagen utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen och grund för uteslutning? i vår Frågeportal. Se även inlägget Vad krävs för att utesluta en leverantör på grund av allvarliga brister i tidigare fullgörande? och Går det att använda den egna organisationen som referens? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 13 kap. 3 § punkten 5 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – leverantör som har visat allvarliga eller ihållande brister vid fullgörandet av ett tidigare kontrakt och detta har medfört till att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller liknande påföljder, får uteslutas
  • 13 kap. 3 § punkten 3 LOU – leverantör som har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövning får uteslutas
  • 14 kap. 5 § LOU – vad som avses med kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet
  • prop. 2015/16:195 s. 1095 – framgår att myndigheten i detta syfte särskilt får kräva att leverantören visar att de har tillräcklig erfarenhet genom att ge in lämpliga referenser från tidigare fullgjorda kontrakt
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2504–10 och mål mål nr 788–09 – det är möjligt för en upphandlande myndighet att använda sig av egna referenser så länge det framgår att referenstagningen sker på ett objektivt sätt så att de grundläggande principerna inte överträds
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9–18 – användningen av egna referenser får inte ske på ett sätt som innebär att bestämmelsen i 13 kap. 3 § punkten 5 LOU kringgås
  • Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 23939–17 (underrättsdomen till Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9–18, se länk ovan) – det bör vara möjligt att förkasta en leverantörs anbud om det vid lämnande av referenser för kvalificering visar sig att anbudsgivaren saknar efterfrågad kompetens vad avser teknisk och yrkesmässig kapacitet, även om bristerna inte är sådana som är hänförliga till vad som anges i 13 kap. 3 § punkten 5 LOU.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Tack så mycket!

  Jag förstår att detta är ungefär så mycket som går att säga om detta. Det är väl ett (av flera) genomgående problem med upphandlingslagstiftningen (det vill säga i grunden direktivet) att allt utgår från upphandling av muttrar och skruvar och är dåligt anpassat till tjänster och ett stort inslag av 'mjuka värden'. För jag antar att det är problematiskt att formellt hantera detta i urvalsprocessen, att man har upplevt leverantören som allmänt nonchalant och bristande i servicevilja. Särskilt som man inte dokumenterat har klagat på det.
  Bo Nordelius
 • Hej Bo,

  Tack för ditt inlägg. Den upphandlande myndigheten har stor möjlighet att utforma upphandlingen efter sina behov. Utöver kvalificeringskravet nämnt ovan finns även vidsträckta möjligheter att ställa höga krav på leverantören som tilldelas kontraktet vid utförandet av uppdraget. Dessa saker måste dock beaktas i ett tidigt skede, redan i planeringsstadiet.

  Det krävs också en aktiv avtalsuppföljning efter upphandlingen är avslutad för att säkerställa att leverantören lever upp till de ställda kraven. Uppföljning bör alltid dokumenteras.

  Läs mer
  Läs mer om avtalsförvaltning på vår webbplats och vår vägledning om avtalsförvaltning.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Hur är det med LUF och egna referenser?
  Stina
 • Hej Stina,

  När upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) får den upphandlande enheten fastställa objektiva villkor för uteslutning och kvalificering. Dessa villkor ska i så fall finnas tillgängliga för de potentiella leverantörerna. Om den upphandlande enheten också är en upphandlande myndighet så ska den fastställa grunderna för uteslutning enligt vad som framgår av 13 kap. LUF.

  Upphandlande enheter kan även välja att tillämpa bestämmelserna om kvalificering i LOU. I sådana fall ska bland annat 14 kap. 5 § LOU tillämpas som reglerar kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet. Om någon skillnad finns så är utrymmet alltså större enligt LUF, eftersom kvalificeringskrav enligt LUF inte är reglerat i samma utsträckning som i lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Källhänvisningar
  • 14 kap. 1 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - objektiva villkor för uteslutning och kvalificering
  • 14 kap. 2 § LUF – en upphandlande enhet får tillämpa bestämmelserna om kvalificering som avses i 14 kap. 1 § LOU.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.