Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur utesluter man en utifrån egen erfarenhet okvalificerad tjänsteleverantör?

LOU verkar inte lämna någon möjlighet för en um att från en tjänsteupphandling utesluta en leverantör som man har haft under föregående avtalsperiod och därför har ordentlig egen erfarenhet av, och som man anser har levererat en dålig tjänst och inte vill ha något mer att göra med. Är detta riktigt? Det finns ju uppenbarligen ett stort utrymme mellan denna situation och den kvalificerade situation som anges i 13 kap. 3 § 5, att det ska ha gått så långt som till ett hävande av avtalet. Om det inte går att utesluta, vad kan man då göra för att inte hamna i att denna anbudsgivare vinner upphandlingen? Anbudsgivaren lämnar ett fördelaktigt pris och försäkrar att han kommer att tillhandahålla tjänsten på det allra bästa sätt. Han kanske anser att han har gjort det hela tiden.

Kommentarer

 • Hej Bo,

  Uteslutning av leverantörer - brister i fullgörandet av tidigare kontrakt
  Av 13 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår en uttömmande uppräkning av omständigheter vilka kan ligga till grund för uteslutning ur en upphandling. Det stämmer att det av den fakultativa uteslutningsgrunden 13 kap. 3 § punkten 5 LOU framgår att en upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt vissa angivna upphandlingslagar, och detta har medfört att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder.

  Det är korrekt uppfattat att bestämmelsen föreskriver att en relativt kvalificerad situation ska föreligga för att en leverantör ska kunna uteslutas med den aktuella uteslutningsgrunden. Att en tidigare leverantör generellt sett kan anses ha ”levererat en dålig tjänst” bör inte räcka för att utesluta en leverantör med stöd av den aktuella bestämmelsen.

  Uteslutning av leverantörer – allvarligt fel i yrkesutövningen
  Vidare kan även 13 kap. 3 § punkten 3 LOU nämnas i sammanhanget. En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om den upphandlande myndigheten kan visa att leverantören har gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas. Se mer om denna uteslutningsgrund i inlägget Kan brott mot arbetsmiljölagen utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen och grund för uteslutning?

  Kvalificeringskrav - teknisk och yrkesmässig kapacitet
  En upphandlande myndighet får ställa krav på att leverantören ska vara kvalificerad i vissa avseenden. Kraven får avse teknisk och yrkesmässig kapacitet. Ett sådant krav får innebära att leverantören ska förfoga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard (se 14 kap. 5 § LOU). Av förarbetena framgår att myndigheten i detta syfte särskilt får kräva att leverantören visar att de har tillräcklig erfarenhet genom att ge in lämpliga referenser från tidigare fullgjorda kontrakt (se prop. 2015/16:195 s. 1095).

  En upphandlande myndighet kan utforma ett kvalificeringskrav på så vis att anbudsgivarna har en möjlighet att styrka sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet för att kvalificeras i upphandlingen, men att myndigheten kommer att inhämta en egen referens i enlighet med villkoren för referenser om anbudsgivaren har utfört uppdrag åt myndigheten. En sådan referenstagning måste dock framgå av upphandlingsdokumenten och ske på ett objektivt sätt så att de grundläggande principerna inte överträds (jämför till exempel domar från Kammarrätten i Göteborg den 18 november 2010 i mål nr 2504–10 och den 1 juni 2009 i mål nr 788–09). Användning av egna referenser får dock inte ske på ett sätt som innebär att bestämmelsen i 13 kap. 3 § punkten 5 LOU kringgås (Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9–18).

  Det bör således vara möjligt att förkasta en leverantörs anbud om det vid lämnande av referenser för kvalificering visar sig att anbudsgivaren saknar efterfrågad kompetens vad avser teknisk och yrkesmässig kapacitet, även om bristerna inte är sådana som är hänförliga till vad som anges i 13 kap. 3 § punkten 5 LOU (se underrättsdomen till Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9–18).

  Läs mer
  Se även inlägget Vad krävs för att utesluta en leverantör på grund av allvarliga brister i tidigare fullgörande? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 20 juni 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Tack så mycket!

  Jag förstår att detta är ungefär så mycket som går att säga om detta. Det är väl ett (av flera) genomgående problem med upphandlingslagstiftningen (det vill säga i grunden direktivet) att allt utgår från upphandling av muttrar och skruvar och är dåligt anpassat till tjänster och ett stort inslag av 'mjuka värden'. För jag antar att det är problematiskt att formellt hantera detta i urvalsprocessen, att man har upplevt leverantören som allmänt nonchalant och bristande i servicevilja. Särskilt som man inte dokumenterat har klagat på det.
  Bo Nordelius
 • Hej Bo,

  Tack för ditt inlägg. Den upphandlande myndigheten har stor möjlighet att utforma upphandlingen efter sina behov. Utöver kvalificeringskravet nämnt ovan finns även vidsträckta möjligheter att ställa höga krav på leverantören som tilldelas kontraktet vid utförandet av uppdraget. Dessa saker måste dock beaktas i ett tidigt skede, redan i planeringsstadiet.

  Det krävs också en aktiv avtalsuppföljning efter upphandlingen är avslutad för att säkerställa att leverantören lever upp till de ställda kraven. Uppföljning bör alltid dokumenteras.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.