Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste uteslutning på grund av tidigare fel ha skett inom ramen för upphandling?

Enligt - Lag (2016:1145) om offentlig upphandling - 13 kap. 3 § får en UM utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om

 1. myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter;

 2. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt denna lag, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, och detta har medfört att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder.

Fråga: Innebär detta att felaktigheterna måste har begåtts på ett kontrakt som är upphandlat enlighet lag SFS 2016:1145 eller kan det vara ett fel som har begåtts före 2017, men de nya upphandling upphandlas enligt lag SFS 2016:1145 ?

Kommentarer

 • Hej Sandra!

  I förarbetena till nya LOU anger regeringen bland annat följande gällande den andra punkten du hänvisar till, dvs. 13 kap. 3 § punkten LOU: "Bestämmelsen gäller enbart kontrakt enligt de nya lagarna om offentlig upphandling, om upphandling inom försörjningssektorerna och om upphandling av koncessioner. Den gäller alltså enbart kontrakt som faller in under nämnda lagars definitioner av kontrakt respektive koncessioner." (se prop. 2015/16:195 s. 1087). 

  Innebörden av begreppen i direktivet och förslaget till ny lagtext berörs även på sidorna 737-738 i förarbetena där regeringen bland annat framför att även bristande fullgörande av kontrakt enligt LUFS bör kunna beaktas.

  I den bakomliggande artikel 57.4 g LOU-direktivet (2014/24/EU) finns det inte någon uttrycklig hänvisning till vissa direktiv utan bestämmelsen anger att en upphandlande myndighet får utesluta en ekonomisk aktör om ”en ekonomisk aktör har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande enhet eller ett tidigare koncessionskontrakt /…/”. Möjligen talar en direktivkonform tolkning för att avsikten inte varit att endast offentliga kontrakt som ingåtts enligt nya LOU ska omfattas. Något kategoriskt svar kan dock inte ges inom ramen för vår frågeportal.

  Regeringen har i övrigt framhållit att ett direktivnära genomförande inte kan anses innebära att det helt saknas möjlighet att utesluta leverantörer som brutit mot fullgörandet av andra kontrakt än sådana som omfattas av de aktuella bestämmelserna. I sådana fall torde den upphandlande myndigheten kunna pröva frågan utifrån bestämmelserna om uteslutning på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen (se prop. 2015/16:195 s. 737). För bestämmelsen om uteslutning på grund av allvarliga fel i yrkesutövningen, se 13 kap. 3 § punkten 3 LOU).

  Uppdaterad: den 20 juli 2018

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Men då innebär det att: om en UM gör en upphandling enligt SFS 2016:1145 bestämmelser; och vill utesluta en AG på en frivillig grund pga. fel som en aktör gjorde på en kontrakt enligt SFS 2010:1091. Endast kan tillämpa 13 kap. 3 § första stycket punkt 3 enligt SFS 2016:1145 LOU:s bestämmelser, som innefattar en marginell skillnad? En följdfråga på detta då: Vilken betydelse i uteslutningsmöjlighet av en aktör har den nya skrivningen kontra gällande (se nedan)?

  SFS 2010:1091
  10 kap. 2 § första stycket punkt 4

  1. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,

  SFS 2016:1145
  13 kap. 3 § första stycket punkt 3

  1. myndigheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas,
  Sandra S
 • Hej igen Sandra!

  När det gäller vilka kontrakt som omfattas av bestämmelsen och hur den kan tolkas hänvisar jag till mitt tidigare svar. Något mer ingående svar går för närvarande inte att ge inom ramen för Frågeportalen.

  Allvarligt fel i yrkesutövningen

  13 kap. 3 § första stycket punkten 3 LOU (2016:1145) motsvarar i huvudsak 10 kap. 2 § första stycket punkt 4 ÄLOU (2007:1091), med undantag för tillägget att det ska vara frågan om allvarligt fel i yrkesutövningen "som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas". I sak tycks detta inte utgöra något nytt, utan snarast en språklig justering (jämför bland annat tolkningen av begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen i C-465/11 Forposta punkt 27).

  Skillnaden i förhållande till regleringen i ÄLOU tycks snarast bestå i ändringar av de övriga grunderna för obligatorisk och fakultativ uteslutning och i vilken grad bestämmelsen om allvarligt fel i yrkesutövningen överlappar med andra bestämmelser (till exempel med ovanstående bestämmelse om brister i fullgörandet av tidigare kontrakt). Regeringen har noterat att det kan uppstå situationer där flera uteslutningsgrunder är tillämpliga på ett och samma förhållande. Om situationen enbart rör fakultativa uteslutningsgrunder har regeringen anfört att den upphandlande myndigheten får avgöra vilka av dessa som bör tillämpas. Hur sådana konkurrenssituationer närmare bör hanteras får dock överlämnas till rättstillämpningen (se prop. 2015/16:195 s. 1087).

  Angående uteslutning och allvarligt fel i yrkesutövningen, se även beaktandesats 101 i LOU-direktivet.

  Uppdaterad: den 20 juli 2018

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.