Till senaste kommentaren

Kan vi utesluta en leverantör på grund av brister i bevisning?

Hej!

Jag gör en upphandling där en anbudsgivare är ett nystartat företag och inte själv uppfyller kraven på ekonomisk ställning. Istället har man, så som stadgas i förfrågningsunderlaget, ingivit en moderbolagsgaranti från sitt norska moderbolag. Problemet är att underskriften på denna inte är autentisk, utan den består av en inklistrad bild på en underskrift från behörig företrädare för moderbolaget. Vi tror att om vi kontaktar moderbolaget så skulle de säga att man står bakom garantin, så problemet ligger nog inte där.

Vi är medvetna om att ni inte kan komma med råd i hur man ska agera i ett enskilt fall som detta. Men frågan är mer allmänt inriktad. Vilka möjligheter finns det enligt er bedömning att utesluta anbudsgivare på grund av formella fel såsom felaktiga eller utelämnade underskrifter och liknande? Kan LOU 13:3 p8 vara tillämplig i sådan situationer?

Kommentarer

 • Hej Jon,

  Uteslutning enligt 13 kap. 3 § punkten 8 LOU
  Det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att visa att en uteslutningsgrund föreligger (se HFD 2013 ref 61). I övrigt måste de omständigheter som läggs en leverantör till last och som kan medföra uteslutning vara relevanta för den aktuella upphandlingen och stå i proportion till uteslutningen (jfr EU-domstolens dom i C-213/07). En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

  Enligt bestämmelsen i 13 kap. 3 § punkten 8 LOU får en upphandlade myndighet utesluta en leverantör om den i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för kontroll av att det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen enligt 13 kap. LOU eller av att leverantören uppfyller kvalificeringskraven enligt 14 kap. 1–5 §§ LOU, har undanhållit sådan information eller inte har lämnat de kompletterande dokument som myndigheten har begärt in enligt 15 kap. 3–5 §§ LOU. Jag känner inte till något fall där situationen i ditt exempel prövats av domstol. En liknande fråga har tidigare ställts i vår Frågeportal men där svaret främst rör uteslutningsgrunden allvarligt fel i yrkesutövningen (13 kap. 3 § punkten 3 LOU), se Ska man utesluta en leverantör som förfalskat en namnteckning?. Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal kan vi tyvärr inte göra bedömningar i enskilda fall. Om ni är i behov av stöd att göra en individuell bedömning föreslår vi att ni vänder er till en upphandlingskonsult eller upphandlingsjurist på den privata marknaden som erbjuder individuell rådgivning.

  Det kan även nämnas att en upphandlande myndighet ska, innan den beslutar att utesluta en leverantör, ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning (se 13 kap. 4 § LOU och Kammarrätten i Göteborg dom i mål nr 2375–18). En leverantör har vidare rätt att inte uteslutas om den kan visa sig tillförlitlig enligt 13 kap. 5 § LOU (så kallad självsanering eller self-cleaning).

  Uppfyllande av kvalificeringskrav
  Om upphandlingsdokumenten innehåller ett kvalificeringskrav som anbudsgivaren inte kan visa att den uppfyller ska anbudet förkastas med hänsyn till likabehandlingsprincipen. I en sådan situation aktualiseras inte bestämmelserna i 13 kap. LOU.

  Uppdaterad: den 11 april 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.