Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan en leverantör uteslutas på grund av allvarliga brister i tidigare utförda uppdrag?

Om en annan upphandlande myndighet har hävt ett avtal på grund av att leverantören haft allvarliga brister, kan andra myndigheter använda sig av detta att utesluta denna leverantören i kommande upphandlingar? Jag har hört att detta är möjligt i upp till tre år stämmer detta?

Kommentarer

 • Hej Peter,

  Ja, en upphandlande får utesluta en leverantör som har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt LOU (2016:1146), LUF (2016:1146), LUK (2016:1147) eller LUFS (2011:1029) (13 kap. 3 § punkten 5 LOU). Denna möjlighet inkluderar utöver den upphandlande myndighetens kontrakt även andra upphandlande myndigheter/enheters kontrakt.

  Regeringen påpekar i förarbetena att bestämmelsen gäller enbart kontrakt enligt de nya lagarna om offentlig upphandling, om upphandling inom försörjningssektorerna och om upphandling av koncessioner (se prop. 2015/16:195 s. 1087).

  Regeringen har i övrigt framhållit att bestämmelsen inte kan anses innebära att det helt saknas möjlighet att utesluta leverantörer som brutit mot fullgörandet av andra kontrakt än sådana som omfattas av 13 kap. 3 § punkten 5 LOU. I sådana fall torde den upphandlande myndigheten kunna pröva frågan utifrån bestämmelserna om uteslutning på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen enligt 13 kap. 3 § punkten 3 LOU (se prop. 2015/16:195 s. 737).

  Uteslutningsgrundernas betydelse i tiden
  Det finns inte några uttryckliga bestämmelser om tidsgränser för uteslutning. Detta innebär dock inte att en leverantör för all framtid ska vara utesluten från att delta i offentliga upphandlingar på grund av en uteslutningsgrund. Åtgärdens ingripande karaktär innebär i stället att stora krav ställs på att den är proportionerlig. De förhållanden som åberopas som grund för en uteslutning får till exempel inte ligga alltför långt tillbaka i tiden (prop. 2015/16:195 s. 739–741).

  Den upphandlande myndigheten ska därför i varje enskilt fall ska ta ställning till hur lång tid en leverantör ska vara utesluten med beaktande av bland annat proportionalitetsprincipen. Vid uteslutningsbedömningen ska en proportionalitetsavvägning göras vilket innefattar de omständigheter som är av betydelse i det enskilda fallet. Vid en sådan avvägning bör myndigheten beakta bland annat tidsaspekter, hur allvarligt det bristfälliga fullgörandet är i termer av bland annat varaktighet och frekvens och hur det bristfälliga fullgörandet påverkar leverantörens lämplighet i den aktuella upphandlingen.

  När det gäller tidsaspekten kan artikel 57.7 i LOU-direktivet (2014/24/EU) ge viss vägledning för denna bedömning (prop. 2015/16:195 s. 741). Av artikeln framgår att medlemsstaterna ska fastställa den längsta tillåtna uteslutningsperiod som ska tillämpas om en uteslutningsperiod inte har fastställts i en lagakraftvunnen dom där leverantören har uteslutits från att delta i framtida upphandlingar (i Sverige finns inte någon sådan möjlighet). Om denna period inte har fastställts i den lagakraftvunna domen får den inte överskrida fem år från den dag då domen meddelades när det gäller de obligatoriska uteslutningsgrunderna och tre år från dagen för relevant händelse när det gäller de fakultativa uteslutningsgrunderna (det vill säga 13 kap. 3 § LOU).

  Se exempel på tillämpning i Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål nr 4948-18 där över fem år hade förflutit från det allvarliga felet i yrkesutövningen.

  Uppdaterad: den 11 februari 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.