Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad är ett samriskföretag enligt LUF?

Min fråga gäller hur ett så kallat "samriskföretag" måste vara utformat för att uppnå kraven enligt art 30 i direktivet? Det vill säga vilka associationsformer, ägandeförhållanden och dylikt måste finnas för att ett samarbete ska betraktas som ett samriskföretag ur LUF perspektiv?

Kommentarer

 • Hej Jan,

  Bestämmelsen 3 kap. 22 § LUF genomför artikel 30 i LUF-direktivet.

  Med samriskföretag menas ett företag som bildats uteslutande av flera upphandlande enheter för att bedriva verksamhet som omfattas av nya LUF:s tillämpningsområde. Det krävs således för det första att samriskföretaget bildats endast av upphandlande enheter enligt nya LUF. Även om det inte anges uttryckligen får kravet anses innebära att samriskföretag även fortsättningsvis ska vara ägt av eller bestå av upphandlande enheter. Detta innebär att samriskföretaget inte får ha andra ägare än upphandlande enheter. För det andra måste samriskföretaget ha bildats i det specifika syftet att bedriva verksamhet som omfattas av nya LUF, det vill säga verksamhet inom försörjningssektorerna. Utöver detta finns inga krav på hur ett samriskföretag ska vara utformat för att definieras som ett samriskföretag.

  För att 3 kap. 22 § LUF ska vara tillämplig krävs dessutom att samriskföretaget har bildats för att utföra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år och om det i den handling (t.ex. aktieägaravtalet mellan delägarna) som upprättats för bildandet av företaget anges att de upphandlande enheter som det består av kommer att ingå i det under minst samma tid (se artikel 30 i LUF-direktivet).

  Gällande associationsformer, ägandeförhållande och dylikt så regleras detta inte i upphandlingslagstiftningen. Det finns inte heller någon vägledande praxis på området. Samriskföretag är en översättning av det engelska begreppet ”joint venture” som används i den EU-rättsliga terminologin och LUF-direktivet. Traditionellt sett, samt i de EU-rättsliga konkurrensrättsreglerna, kan ett joint venture föreligga dels i form av ett gemensamt ägt bolag, det vill säga en juridisk person, dels genom ett avtalat samarbete, det vill säga en gemensamt styrd verksamhet.

  Det står klart att ett för ändamålet bildat bolag med flera upphandlande enheter som ägare, t.ex. ett aktiebolag, är ett samriskföretag i LUF:s mening. Det är dock inte lika klart om ett avtalat joint venture, det vill säga om endast ett avtal om samarbete mellan flera upphandlande enheter, är ett samriskföretag i LUF:s mening (se Rosén Andersson, med flera, Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - en kommentar, Nordstedts Juridik, 2015, s. 63).

  Rättsläget får alltså betraktas som oklart gällande preciseringen av vad ett samriskföretag är. Ytterst får frågan om t.ex. ett samriskföretag kan utgöras av avtalad samverkan, eller om det är begränsat till juridiska personer, avgöras i rättstillämpningen.

  Med vänlig hälsning
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.