Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man förlänga ett ramavtal enligt LUF?

Hej

Bakgrund:

Jag arbetar som konsult åt ett statligt företag, som upphandlar tjänster enligt LUF.

En nytt ramavtal för projekteringstjänster har upprättats för upphandling av projekterings tjänster från och med 1 mars 2017.

Enligt direktiv från det upphandlade företaget har utökningar av inköp/avrop enligt det gamla avtalet kunnat utföras t.o.m.30/4.

Nu (9/5) har det visat sig att man i projektet har missat ett avrop. (Inköpsanmodan)

Det avser ca 500 Tkr varav 250 Tkr redan är upparbetat av det anlitade konsultföretaget (enligt tidigare ramavtal) dvs. man har utfört arbeten för 250 Tkr utöver tidigare avrop.

Det återstår att utföra ytterligare projekteringsarbete till ett värde av ca 250 Tkr för att slutföra projekteringen i det pågående projektet.

Det är mycket svårt och direkt olämpligt att byta projektör för det sista steget i projektet. Det skulle också bli mycket mer kostsamt för det upphandlande statliga företaget att få arbetet utfört av någon som inte är insatt i projektet. (Komplex elteknik med hög och lågspänning)

Fråga:  Kan man utöka ett avrop med tidigare ramavtalsleverantör för att slutföra ett projekteringsuppdrag med ovan beskrivna förutsättningar, eller är detta ett lagbrott enligt LUF ?

Magnus

Kommentarer

 • Hej Magnus,

  Upphandlingsmyndigheten kan inte göra bedömningar i enskilda fall inom ramen för vår helpdeskfunktion. För att kunna komma fram till vilka möjligheter som finns i den situation du beskriver behöver man också titta mer noggrant på samtliga förutsättningar som föreligger i det aktuella fallet.

  Får man avropa från ett ramavtal som löpt ut?

  I en sådan situation du beskriver kan man börja med utgångspunkten att det inte är tillåtet att avropa från ett ramavtal som redan har löpt ut. Däremot kan det vara fullt möjligt att ingå ett kontrakt som avropas under ramavtalets sista giltighetsdag.

  Det kan vara relevant att titta på vilka förutsättningar som har funnits i tidigare kontrakt (som tecknats i samband med tidigare avrop) om det finns några förutsättningar i dessa att kunna göra någon typ av ändring. Nya upphandlingslagstiftningen innehåller regler om tillåtna ändringar av kontrakt och ramavtal. I LUF återfinns dessa regler i 16 kap. 9-14 §§.

  Ett alternativt steg som kan vara relevant att titta på är om det är möjligt att tillämpa direktupphandling (eller förhandlat förfarande utan föregående annonsering beroende på upphandlingens värde).

  När kan en direktupphandling göras?
  Direktupphandling kan användas i tre olika situationer, se 19 kap. 7 § tredje stycket LUF. Den första situationen är om upphandlingens värde uppgår till högst 26 procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § och som gäller vid upphandling av varor och tjänster. Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 5-12 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl.

  Om en direktupphandling ska genomföras ska värdet uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i denna lag. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vid beräkningen ska den upphandlande enheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av enheten under räkenskapsåret.

  Förhandlat förfarande utan föregående annonsering kan tillämpas i de situationer som anges i 6 kap. 5-12 §§ LUF.

  Uppdaterad den 12 mars 2018 

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.