Till senaste kommentaren

Får man utvärdera enbart leverantören med bästa pris?

Ponera att man gör en upphandling där lägsta pris är utvärderingsmodellen, öppet förfarande, och får in 10 anbud. Man väljer att endast gå igenom det anbud med lägst pris, ser att den uppfyller alla kraven och sedan tilldelar man uppdraget till den leverantören.  Man går inte igenom de andra anbuden alls (bortsett från att ha sett priset för att avgöra vilket anbud man ska utvärdera).

Går detta att göra? Ska man då skriva i tilldelningsbeslutet att man inte har gått igenom de anbuden med anledning av att de ändå inte kunde vinna?

Om det går att göra, hur gör man det på bästa sätt?

Kommentarer

 • Hej,

  Din fråga aktualiserar två frågeställningar.

  Får man göra en omvänd utvärdering? 
  Som du själv nämner är det möjligt att vid ett öppet förfarande utvärdera anbuden först och sedan utvärdera leverantören (omvänd utvärdering). Detta gäller upphandlingar över tröskelvärdena. Enligt bestämmelsen är det med andra ord möjligt att, vid ett öppet förfarande som genomförs i ett steg, enbart begära in och kontrollera handlingar som kvalificerar den anbudsgivare som den upphandlande myndigheten avser att tilldela kontraktet.

  För upphandlingar under tröskelvärdena finns det ingen motsvarande regel till 4 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU) i 19 kap. LOU. Däremot finns i 19 kap. 20 § LOU en motsvarighet till 11 kap. 17 § och 15 kap. 13 b § i 2007 års LOU (gamla LOU), det vill säga begränsad kontroll, vilket delvis ger en liknande process vid kvalificeringen och utvärderingen av anbud.

  I övrigt hänvisar vi till vårt inlägget Begränsad kontroll (omvänd utvärdering) vid icke direktivstyrda upphandlingar i vår Frågeportal. Inlägget behandlar i vilken ordning utvärdering och kvalificering av anbud får göras.

  Vad ska tilldelningsbeslutet innehålla?
  En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet och uppgift om avtalsspärr. En upphandlande myndighet ska vidare dokumentera genomförandet av en upphandling, där dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Det finns dock inget krav på att detta måste framgå av just tilldelningsbeslutet.

  Det finns heller inget krav på hur uttryckligt det ska framgå att den upphandlande myndigheten exempelvis använt sig av omvänd utvärdering, men givetvis ska öppenhetsprincipen beaktas.

  Läs mer
  Läs mer i inläggen Behöver man utvärdera alla anbud? och Måste samtliga anbud utvärderas? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 12 § LOU och prop. 2015/16:195 s. 445 och 980 – omvänd utvärdering
  • 12 kap. 12 § LOU – tilldelningsbeslut
  • 12 kap. 14 § LOU – dokumentationsplikt.
  Uppdaterad: den 31 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.