Till senaste kommentaren

När måste viktningen senast vara fastställd i ett tvåstegsförfarande?

Är det tillåtet att informera om hur utvärderingen ska viktas/ge mervärden i del två innan förhandlingen, detta eftersom verksamheten inte haft riktigt klart för sig vad som anbudslämnarna kan erbjuda och hur det kan påverka verksamheten. Utvärderingen är tydligt angiven i del ett som ekonomiskt mest fördelaktiga och även de parametrar som ska användas, endast själva viktningen som lämnats till del två innan förhandlingen.

Kommentarer

 • Hej Inge,

  Den upphandlande myndigheten ska som huvudregel vid annonsering om upphandling med elektroniska medel ska ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering ska den upphandlande myndigheten dock senast ge de utvalda anbudssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten med elektroniska medel i samband med inbjudan att lämna anbud.

  Om upphandlingsdokumenten i steg 1 inte innehåller uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning ska detta alltså framgå av inbjudan att lämna anbud. Det innebär att leverantörerna ska få tillgång till tilldelningskriteriernas inbördes vikt innan de lämnar in anbuden. Om tilldelningskriterier och viktning framgår av upphandlingsdokumenten i steg 1 får alltså inte den upphandlande myndigheten ändra dessa i ett senare skede.

  Tilldelningskriterierna och dess viktning ska förbli stabila under hela förfarandet för att garantera likabehandling av alla leverantörer. Detta hindrar naturligtvis inte att förhandlingarna avser de delar av anbuden som utvärderas enligt tilldelningskriterierna. Att förhandla om såväl pris som kvalitet är alltså tillåtet. Läs gärna mer om vad förhandlingarna får omfatta i inlägget Vad får man förhandla om enligt LOU? i vår Frågeportal.

  I sammanhanget kan nämnas att svenska domstolar anser att det generellt sett krävs utförlig information för att utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier inte ska anses strida mot principen om öppenhet. EU-domstolens dom i mål C-6/15 TNS Dimarso NV ger dock en mindre strikt syn på kravet på transparens. EU-domstolen konstaterade att den upphandlande myndigheten får ändra sin bedömningsmetod efter att upphandlingsdokumenten annonserats, och även efter att anbuden öppnats, om det inte är möjligt att fastställa metoden innan dess. En sådan ändring får dock inte innebära att tilldelningskriterierna och den relativa viktningen ändras.

  Källhänvisningar
  • 10 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tillgång till upphandlingsdokumenten
  • 10 kap. 9 § LOU – vid förhandlat förfarande med föregående annonsering ska den upphandlande myndigheten dock senast ge de utvalda anbudssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten med elektroniska medel i samband med inbjudan att lämna anbud
  • 10 kap. 9 § tredje stycket punkten 5 LOU – om upphandlingsdokumenten i steg 1 inte innehåller uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning ska detta alltså framgå av inbjudan att lämna anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 995–996 – tilldelningskriterierna och dess viktning ska förbli stabila under hela förfarandet för att garantera likabehandling av alla leverantörer
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3257–17 – exempel där det krävdes utförlig information för att utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier inte ska anses strida mot principen om öppenhet
  • EU-domstolens dom i mål C-6/15 TNS Dimarso NV, punkterna 31–32 – den upphandlande myndigheten får under vissa förutsättningar ändra sin bedömningsmetod efter att anbuden öppnats.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej Erika.
  Vad exakt menar du med relativa viktningen (sista meningen)?
  Är det metoden eller själva viktningen i utvärderingen du syftar till?
  Jag tyder det som att själva viktningen kan ändras om man inte vet hur det påverkar priset från början men att det som sagt ska utvärderas inte får ändras.
  Inge
 • Hej Inge,

  Jag ber om ursäkt om mitt föregående svar var otydligt.

  Med tilldelningskriterier avses vad som ska utvärderas och den relativa viktningen avser tilldelningskriteriernas vikt i förhållande till varandra. Som jag skrev i mitt föregående svar framgår det av svensk lagstiftningen och praxis från både EU-domstolen och svenska domstolar att tilldelningskriterierna och dess vikt inte får ändras med hänsyn till likabehandlingsprincipen och principen om öppenhet.

  Av EU-domstolens dom i mål C-6/15 TNS Dimarso NV framgår att bedömningsmetoden får ändras, det vill säga hur ett visst tilldelningskriterium ska bedömas. Att tilldelningskriteriet kommer att bedömas med en viss viktning ska alltså framgå av upphandlingsdokumenten och får inte ändras i efterhand.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej Erika.

  Är det möjligt att komplettera med bara viktningen så anbudsgivarna får ändra sitt anbud med pris innan förhandlingen?

  Hälsn
  Inge
  Inge
 • Hej igen Inge,

  Nej, jag ser ingen möjlighet ange viktningen av tilldelningskriterierna efter att inbjudan att lämna anbud har skickats ut men innan förhandling. Det framgår uttryckligen av 10 kap. 9 § tredje stycket punkten 5 lagen om offentlig upphandling (LOU) att inbjudan att lämna anbud ska innehålla uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning om upphandlingsdokumenten i steg 1 inte innehåller dessa uppgifter.

  Som en passus kan nämnas att om väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten ska tidsfristen för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. Detta innebär dock inte att en förlängning av anbudstiden läker alla brister. Vid så väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om.

  Jag vill återigen lyfta fram möjligheten att förhandla om såväl pris som kvalitet. Det går dock inte att förhandla om tilldelningskriterierna eller dess inbördes vikt.


  Källhänvisningar
  • 11 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) –  om väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten ska tidsfristen för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 1064 – vid så väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.