Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är det möjligt att hoppa över intervjudel av utvärdering då endast ett anbud inkommit?

Vid en upphandling av en tjänst, LOU Öppet förfarande över tröskelvärdet, har man i förfrågningsunderlaget angett att anbudsprövning ska ske först med en kvalificeringsfas. Om anbudsgivaren uppfyller dessa ställda krav prövas anbud mot angivna tilldelningskriterier. Beställaren kommer att anta det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Utvärderingsmodellen innebär att beställaren sätter pris på de kvalitativa egenskaper (mervärden) som värdesätts i upphandlingen. Vid utvärderingen justeras anbudspris med ett avdrag beroende på i vilken mån anbudsgivaren i sitt anbud erbjuder de mervärden beställaren efterfrågar. Det timpris som anbudsgivarna lämnat i anbuden är dock de som ska tillämpas för ersättning enligt kontraktet. Om endast ett anbud inkommer måste beställaren fullfölja intervju med anbudsgivaren angående de kvalitativa egenskaper (mervärden) eller kan ma tilldela direkt utan intervju?

Kommentarer

 • Hej,

  Inledningsvis kan det vara bra att notera att intervjun kan ha flera positiva effekter som inte enbart tar sikte på själva utvärderingen i sig. Det kan till exempel leda till en ökad förståelse mellan parterna för genomförandet av kontraktet och ge en bild av vilka mervärden leverantören kan ge utifrån det pris som leverantören har offererat. Beroende på hur intervjun är upplagd och vilket syfte intervjun ska fylla kan det alltså finnas fördelar som inte är möjliga att tillskansa sig på annat sätt. Vi vill dock poängtera att vi inte har fått en uttömmande beskrivning av hur intervjuerna är tänkta att fungera i ert exempel.

  En upphandlande myndighet ska beakta de grundläggande upphandlingsprinciperna under hela upphandlingsprocessen. En av de grundläggande upphandlingsprinciperna är transparensprincipen. Principen innebär bland annat att den upphandlande myndigheten ska genomföra upphandlingen på det sätt som beskrivs i upphandlingsdokumenten, vilket inkluderar att utvärdera de inkomna anbuden enligt den modell som den upphandlande myndigheten har redogjort för i upphandlingsdokumenten.

  Det är oklart om ett agerande där den upphandlande myndigheten hoppar över ett steg i utvärderingen innebär att utvärderingsmodellen betraktas som ändrad i praktiken. Vissa ändringar som görs innan anbudstidens slut kan ske genom att den upphandlande myndigheten ändrar i upphandlingsdokumenten. Av din fråga förstår jag dock att anbudstiden redan är slut.

  Eventuellt kan reglerna om vilka ändringar som får göras efter att ett avtal ingåtts kunna tillämpas på ändringar som görs efter att anbudstiden löpt ut. För detta talar även Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5090–18 där domstolen inte såg något hinder att genomföra ett leverantörsbyte med stöd av ändringsbestämmelserna under en pågående upphandling. En förutsättning för att få ändra ett avtal i enlighet med ändringsbestämmelserna i 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU) är att det faktiskt finns ett avtal på plats. Att göra ändringar när avtalet väl ingåtts är tillåtet och får göras inom ramen för de förutsättningar som anges i 17 kap. 9–14 §§ LOU. Du kan läsa mer om vilka ändringar som är tillåtna inom ramen för dessa bestämmelser i Upphandlingsmyndighetens uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal.

  Om ändringen till exempel innebär att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen skulle ändringen kunna innebära en väsentlig ändring.

  Avslutningsvis kan noteras att det endast är leverantörer som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada kan vinna framgång med en ansökan om överprövning av en upphandling. Det kan i praktiken vara så att ingen lider skada av att den upphandlande myndigheten väljer att inte fullfölja hela utvärderingen utifrån de omständigheter du beskriver i ditt exempel. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall.

  Källhänvisningar
  NJA 1998 s. 873 – upphandlingsdokumenten ska innehålla information om hur utvärderingen ska gå till och vilka uppgifter som kommer att tillmätas betydelse.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.