Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad är en tjänstekoncession?

.

Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Rättslig definition
  Med tjänstekoncession avses ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor som ingås mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en koncessionshavare, där
  1. kontraktet utgör en koncession genom vilken en upphandlande myndighet eller enhet anförtror till koncessionshavaren tillhandahållandet och förvaltningen av andra tjänster än byggkoncessioner enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK),
  2. ersättningen för tjänsten utgörs antingen av enbart rätten att utnyttja föremålet för koncessionen eller av dels en sådan rätt, dels betalning, och
  3. kontraktet innefattar att en verksamhetsrisk (antingen efterfrågerisk eller utbudsrisk eller båda) övertas av koncessionshavaren.
  Se 1 kap. 13, 19 och 22 §§ LUK.

  Beskrivning
  En tjänstekoncession är ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja tjänsten.

  Den avgörande skillnaden på en tjänstekoncession och ett vanligt tjänsteavtal är att i en koncession bär leverantören verksamhetsrisken, eller i vart fall en betydande del av verksamhetsrisken för det aktuella uppdraget. Med verksamhetsrisk avses att koncessionshavaren inte är garanterad att få tillbaka de investeringar som gjorts och de kostnader som uppstått under utnyttjandet av koncessionen. Den del av risken som ska överföras på koncessionshavaren ska enligt direktivet 2014/23/EU (LUK-direktivet) omfatta verklig exponering för marknadens nycker.

  Ett exempel på en tjänstekoncession kan vara driften av en parkeringsplats, där utförarens är beroende av de avgifter den tar ut av användarna snarare än ersättning från den upphandlande myndigheten.

  Om inte tjänsten kan definieras som en tjänstekoncession (eller byggkoncession) ska kontraktet som huvudregel upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller LUF.

  För mer information om tjänstekoncessioner, se även Konkurrensverkets rapport Tjänstekoncessioner – när, var och hur? (2012:4). Notera att rapporten är framtagen innan LUK trädde i kraft den 1 januari 2017. Den innehåller därför delvis inaktuell information.

  Uppdaterad: den 11 juni 2019
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.