Till senaste kommentaren

Vad finns det för regler vid upphandling av livsmedel gällande näring?

Finns det några regler när det kommer till försäljning och upphandling av mat när det kommer till näringen av maten? Har de som gör maten krav på hur näringsrik maten ska vara och de som köper maten några krav på hur näringsrik maten ska vara som de serverar på till exempel sjukhus eller skolor?

Kommentarer

 • Hej Rebecka,

  Regler om upphandling av näringsriktig mat kan i teorin omfatta både upphandling av livsmedel som tillagas i kommunens eller regionens egen regi samt måltidstjänster som levereras av en måltidsleverantör. Måltiderna ska -oavsett vem som tillagar den - vara näringsriktiga för att fylla sitt syfte och leva upp till Måltidsmodellens intention om att måltiden ska vara god, trivsam, integrerad, hållbar, näringsriktig och säker. Måltidsmodellen har tagits fram av Livsmedelsverket.

  Enligt skollagen har eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider oavsett om skolan bedrivs i kommunal eller fristående regi. I gymnasieskolan finns inget krav på att det ska serveras skolmåltider. Det är kommunen eller styrelsen för den fristående skolan som beslutar om vilken mat som ska serveras och hur serveringen ska gå till. I många kommuner har man en gemensam matsedel som följs i alla skolor, ett annat alternativ är att varje skola får bestämma sin matsedel. Vid varje skolenhet ska det finnas forum för samråd med eleverna.

  Näringsriktiga skolmåltider ingår i Skolinspektionens tillsyn och Skolinspektionens tolkning är att lagens krav på kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider uppfylls om:
  • Eleverna erbjuds utan kostnad skolmåltid varje skoldag.
  • Huvudmannen, alltså den som driver skolan, har system för att kontinuerligt säkerställa att de skolmåltider som serveras är näringsriktiga.
  • Huvudmannen kan visa resultat från sin systematiska uppföljning som innebär att de skolmåltider som serverats levt upp till de svenska näringsrekommendationerna.
  Läs mer på Skolinspektionens webbplats.

  Det finns inga motsvarande lagkrav på måltider i förskola, förskoleklass, fritidshem och frivilliga skolformer - men i praktiken en samsyn i offentlig sektor om att offentliga måltider ska vara näringsriktiga. Stöd i att komponera en näringsriktig måltid finns i de gemensam Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) som beskriver de matvanor som är bra för hälsan på både kort och lång sikt. Läs mer på livsmedelsverkets webbplats.

  För att näringsrekommendationerna enklare ska kunna omsättas i offentlig sektor har Livsmedelsverket utarbetat omfattande Råd om detta. På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg som arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten. Råden om bra mat finns för följande verksamheter:
  • Förskola
  • Skola
  • Sjukhus
  • Gruppbostad, LSS
  • Äldreomsorg                                                                                                          
  Läs mer om råden på Livsmedelsverkets webbplats.

  Måltiden är en värdefull tillgång i offentlig sektor. Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa, hälsosamma matvanor och en sund inställning till mat.

  Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa – de bidrar också till social gemenskap.

  Detta gör måltiden större än näringsaspekterna. Näring är dock en viktig del av helheten som inte bör kravställas på livsmedelsprodukterna som tillagas i egen regi – däremot är det mycket viktigt med rätt kompetens i menyplaneringen för de olika målgrupperna för att kunna tillaga näringsriktiga måltider. Det finns flera kostplaneringsprogram på marknaden som bidrar till att nå Livsmedelsverkets råd.

  När det gäller upphandling av måltidstjänster däremot bör krav ställas på att måltiderna uppfyller Livsmedelsverket råd eftersom näringsberäkningarna görs av måltidsleverantören. Det finns god kännedom i den offentliga måltidsbranschen om näringsrekommendationerna men det är ändå viktigt att i upphandlingsdokumentet formulera detta krav och precisera hur det ska följas upp för att bidra till en effektiv och rättssäker offentlig affär.

  Hälsningar
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.