Till senaste kommentaren

Vad innebär bränsleundantaget i LUF?

Enligt det så kallade bränsleundantaget i 3 kap. 10 § LUF är leverans av energi eller bränsle för energiproduktion i vissa fall undantaget från upphandlingsplikten. För att undantaget ska kunna tillämpas ska den upphandlande enheten bedriva verksamhet som avser el, gas eller värme enligt 2 kap. 1 § eller verksamhet enligt 2 kap. 8 § LUF. Verksamhet som avses i 2 kap. 1 § är verksamhet som består av tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av el, gas eller värme, eller leverans av el gas eller värme. Verksamhet som avses i 2 kap. 8 § är verksamhet som består av utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att utvinna olja eller gas, eller prospektera eller utvinna kol eller andra fasta bränslen.
 
Av artikel 23 b i LUF-direktivet framgår att undantaget omfattar kontrakt som tilldelas av upphandlande enheter som själva är verksamma inom energisektorn för leveranser av energi eller bränslen avsedda för energiproduktion. Energin behöver således inte anskaffas för energiproduktion för att undantaget ska vara tillämpligt, under förutsättning att den upphandlande enheten är verksam inom energisektorn (se Rosén Andersson m.fl., Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporttjänster och posttjänster, s. 84–85).

Om bestämmelsen är tillämplig får avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll
LUF

Kommentarer

 • Hej,

  Hur långtgående ska man tolka "leverans av bränsle"? Gäller det enbart själva inköpet av bränslet eller även andra tjänster som så att säga möjliggör köpet, till exempel tjänster som transporter och hantering av bränslet?
  Charlotta
 • Hej Charlotta,

  Det du beskriver är en blandad upphandling. Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla regleras i LUF, ska upphandlingen genomföras i enlighet med bestämmelserna för det slag som är huvudföremålet för kontraktet, det vill säga huvudsaksprincipen (se 2 kap. 10 § LUF). I en sådan situation ska det huvudsakliga syftet med kontraktet avgöra vilka bestämmelser som är tillämpliga.

  Om kringtjänsterna är en naturlig följd av köpet av bränslet, det vill säga är beroende i förhållande till köpet av bränsle, ska upphandlingen i sin helhet genomföras enligt vad som gäller för upphandlingen av bränslet. För att avgöra vilka specifika kringtjänster som kan ingå i en upphandling av leverans av bränsle måste en bedömning göras i det enskilda fallet.

  I sammanhanget bör noteras att en upphandling inte får utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde (se 4 kap. 2 § LUF). En bedömning behöver göras i det enskilda fallet om de exempel på tjänster du beskriver kan tas i en upphandling av det beskrivna slaget, eller om upplägget kan anses ha utformats i syfte att kringgå lagstiftningen.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Fråga,
  Kan vi på kommunen undanta entreprenör som tar fram skogsbränsle till vårt kommunala värmeverk?

  - Värmeverket ligger i kommunalt bolag.
  - Skogsbränslet tas ur kommunens skogar som sköts av tekniska förvaltningen.

  Hälsningar
  Håkan
  Håkan Lindberg
 • Hej Håkan,

  För att avgöra om den beskrivna anskaffningen är förenlig med LUF behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga. Vid behov av individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden. Generellt sett gäller följande.

  Bränsleundantaget gäller vid upphandling av två typer av varor (leverans av energi och leverans av bränslen avsedda för energiproduktion). Vi utgår ifrån att det inte är leverantören som äger råvaran i ditt exempel. Därför verkar ditt exempel enbart avse upphandling av tjänster. Vi har därför svårt att se hur bränsleundantaget skulle kunna vara tillämpligt i en sådan upphandling.

  Exempel på varor som under vissa förutsättningar kan köpas med stöd av bränsleundantaget:
  • leverans av energi: elektricitet
  • leverans av bränslen: naturgas.
  Källhänvisningar
  Bränsleundantaget genomför artikel 23 b i LUF-direktivet (2014/25/EU). Artikeln motsvarar i sak artikel 26 b i gamla LUF-direktivet (2004/17/EG), vilken i sak är identisk med artikel 9.1 b i det ännu äldre gamla LUF-direktivet (93/38/EEG). I det sistnämnda direktivets beaktandesats 17 anges att direktivet inte gäller för upphandling av sådana varor eftersom det inte är möjligt att övervinna hindren för upphandling av energi och bränslen inom energisektorn.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.