Till senaste kommentaren

Vad innebär de nya reglerna om annonsering och statistik på upphandlingsområdet?

Hej,

Riksdagen har precis antagit en del ändringar gällande upphandlingsregler, bland annat en ny lag om upphandlingsstatistik. Bland annat ska det införas lag som annonsdatabaser och så vidare.
 • Vad är de största ändringarna för upphandlande myndigheter?
 • Ska annonser som ska publiceras i TED även publiceras i en registrerad annonsdatabas?
 • Ska alla upphandlingar efterannonseras, det vill säga även direktupphandlingar och samordnade upphandlingar?

Kommentarer

 • Hej Erik,

  Inledningsvis vill vi uppmärksamma om att lagen om upphandlingsstatistik börjar gälla den 1 juli 2020 och ändringarna i de olika upphandlingslagarna träder i kraft den 1 januari 2021.

  Vad är de största ändringarna för upphandlande myndigheter?
  Två stora ändringar som påverkar alla upphandlande myndigheter är att annonsering av upphandling ska ske genom registrerade annonsdatabaser och att alla upphandlingar ska efterannonseras. Notera särskilt att upphandlande myndigheter inte kommer att behöva annonsera en direktupphandling, däremot blir det obligatoriskt att efterannonsera resultatet av direktupphandlingen.

  Ska annonser som ska publiceras i TED även publiceras i en registrerad annonsdatabas?
  Ja, när en annons har publicerats i TED ska den därefter publiceras i en registrerad annonsdatabas. En upphandlande myndighet behöver inte annonsera i TED om värdet av upphandlingen understiger tröskelvärdet.

  Ska alla upphandlingar efterannonseras?
  Alla upphandlingar ska som utgångspunkt efterannonseras. En upphandlande myndighet behöver däremot inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal. När det gäller tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU) och bilaga 2 a till LOU går det bra att samla efterannonserna kvartalsvis.

  Resultatet av en direktupphandling ska alltså som utgångspunkt efterannonseras. Det gäller även om värdet av direktupphandlingen endast uppgår till en krona.

  Vilka upphandlande myndigheter som ska efterannonsera i en samordnad upphandling beror på hur den samordnade upphandlingen är genomförd. Läs mer om samordnad upphandling på vår webbplats och i inlägget Hur kan man samarbeta med andra upphandlande myndigheter? i vår Frågeportal.

  Läs mer
  För mer information om vad regelverket innebär se vår vlogg Det nya regelverket för upphandlingsstatistik och annonsering
  .

  Källhänvisningar

  • finansutskottets betänkande 2019/20:FiU16 – förslag till ny lag och ändringar i upphandlingslagarna, riksdagen biföll förslaget
  • finansutskottets betänkande 2019/20:FiU16, s. 21 – en upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet
  • lag (2019:668) om upphandlingsstatistik.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Arbetet med det kommande lagstiftningspaketet om upphandlingsstatistik pågår fortfarande. Framförallt gäller det den kommande förordningen till den nya lagen om upphandlingsstatistik, följdändringar som kommer att göras i befintliga förordningar samt de föreskrifter som kommer att tillkomma. Alla dessa kommer att innehålla närmare och kompletterande bestämmelser. Detta innebär i sin tur att det ännu råder vissa oklarheter.

  Till exempel gäller det frågan om efterannonsering kommer att vara obligatoriskt för alla typer av upphandlingar. Som vi skrev i vårt tidigare svar är en möjlig tolkning av det som hittills beslutats att efterannonsering ska ske vid alla direktupphandlingar, alltså även formlösa sådana och redan från första kronan. En annan möjlig tolkning är att annonsering får göras vid direktupphandlingar, och att efterannonsering ska göras i de fall en direktupphandling har annonserats. En sådan tolkning innebär alltså att direktupphandlingar som inte har annonserats inte heller behöver efterannonseras.

  Den sistnämnda tolkningen framstår enligt Upphandlingsmyndigheten som den mest ändamålsenliga och rimliga. Av vad som kan utläsas av förarbetena är dessutom intentionen med de nya bestämmelserna om efterannonsering att det ska göras även beträffande upphandlingar som inte annonseras i TED – inte att alla inköp ska efterannonseras.

  Upphandlingsmyndigheten
 • Som ett tillägg till svaren ovan hänvisar vi till debattartikeln UHM svarar: Rättsläget är oklart som finns publicerad hos Inköpsrådet.
  Upphandlingsmyndigheten
 • Innebär detta att om en kommun skulle upphandla en byggentreprenad för 50 miljoner utan att annonsera (p.g.a. synnerlig brådska, tänk flyktingkrisen) så föreligger ingen plikt att efterannonsera?
  Stina
 • Hej Stina,

  Rättsläget är fortfarande oklart och vi hänvisar därför till vårt svar ovan. Så fort vi har tillgång till ytterligare ledning i den här frågan kommer vi uppdatera innehållet i den här tråden och på vår webbplats.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • 12 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).
  Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och bilaga 2 a samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

  En myndighet behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal. Lag (2019:670)

  Så lyder texten numera i LOU kap 19. Med det torde det vara tämligen klart vad som gäller. Här står inget om annonserad upphandling eller inte, utan det är efterbörden av upphandlingen, dvs det kontrakt som upprättats när leverantör är vald (vilket också är syftet med en upphandling oavsett förfarande).
  Det åligger därmed, enligt mitt sätt att se, upphandlande myndighet eller enhet att säkerställa sin upphandlingsprocess. Att inte genomföra direktupphandlingar i ett elektroniskt upphandlingssystem är således inte särskilt klokt, detta av fler anledningar som jag inte går in på i nuläget.
  Bo
 • Hej Bo,

  Tack för ditt inlägg i den här debatten. Vad jag kan se föranleder det dock inte några vidare åtgärder från vår sida. Upphandlingsmyndighetens bedömning av rättsläget framgår av svaren ovan samt i den debattartikel vi hänvisar till ovan.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Hej

  I regeringens utkast till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”, publicerad 29 december 2020 föreslås på s. 67 bl.a. att efterannonsering inte ska behöva göras vid direktupphandlingar under 100 000 kronor.

  Eftersom detta avser tillämpningen av nya 19 kap. 12 §, och framstår som en begränsning, kan det tolkas som att det i dagsläget finns en skyldighet att efterannonsera samtliga direktupphandlingar oavsett värde. Eller i varje fall att det finns en skyldighet att efterannonsera vid direktupphandlingar över 100 000 kronor.

  Ändrar detta Upphandlingsmyndighetens svar ovan? Är det Upphandlingsmyndighetens rekommendation att direktupphandlingar ska efterannonseras, och i sådana fall vilka direktupphandlingar?
  Patrik
 • Hej Patrik,

  Vi kommer lämna synpunkter på utkastet till lagrådsremissen En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Sista dagen att lämna synpunkter är den 31 mars och vårt remissvar kommer publiceras på både vår och regeringens webbplats. Om innehållet i vårt remissvar påverkar det tidigare svaren ovan i frågan om vilka direktupphandlingar som ska efterannonseras kommer vi uppdatera det här inlägget samt informera om ändringen på vår webbplats. Till dess hänvisar vi till svaren ovan.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.