Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad innebär reserverad upphandling?

Hej,

Hur fungerar reserverad upphandling i praktiken i offentlig upphandling?

När sker kontroll om leverantören uppfyller kravet, när kontraktet ska tilldelas eller först när avtalet har ingåtts?

Med vänliga hälsningar,

Kommentarer

 • Hej,

  Bestämmelserna om reserverad upphandling innebär i korthet att upphandlande myndigheter och enheter får positivt särbehandla vissa leverantörer som annars skulle ha svårt att konkurrera om kontrakt i offentlig upphandling under normala konkurrensförhållanden. Syftet är att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

  En upphandlande organisation får i en upphandling
  1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller
  2. föreskriva att ett kontrakt (eller en koncession) ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning.
  En reservation ska antingen ske utifrån första eller andra punkten. Dessa punkter kallas ibland för verksamhetskravet.

  Ytterligare en förutsättning för att en leverantör ska få delta i en reserverad upphandling är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning, är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta kallas ibland för andelskravet.

  När och hur ska det kontrolleras om en leverantör uppfyller kraven?
  Den relevanta tidpunkten för bedömningen om leverantören uppfyller verksamhetskravet och andelskravet är då anbudsansökan eller anbudet lämnas in. Kontrollen ska ske i kvalificeringsfasen. Detta gäller även när det gäller alternativet att föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning.

  Beträffande verksamhetskravet ska leverantören kunna visa hur detta uppfylls genom bolagsordning, stadgar, årsredovisning eller annat underlag. Vår uppfattning är att leverantören bör ges möjlighet att visa detta på olika sätt. Den upphandlande organisationen bör inte begränsa leverantörens möjlighet att visa att den uppfyller kravet med lämplig dokumentation. Beviset ska visa att det inte råder några tveksamheter om att verksamhetens övergripande syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

  Vad gäller andelskravet ska det också vara uppfyllt vid kvalificeringen av leverantören. Kravet gäller i förhållande till verksamheten i dess helhet och leverantören ska visa att den sysselsätter en tillräcklig andel personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av till exempel långtidsarbetslöshet eller funktionsnedsättning. Förarbetena ger ingen ytterligare vägledning på vilket sätt leverantören kan visa att denne uppfyller andelskravet eller hur den upphandlande myndigheten kan kontrollera detta. Det skulle kunna ske genom att exempelvis bifoga anställningsavtal, beslut från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller annat underlag.

  Det finns en statlig utredning från 2014 som utförligt har gått igenom leverantörer i Sverige som då bedrev sådan verksamhet som avses med bestämmelserna om reserverad upphandling. Sammanfattningsvis fann utredningen att det i flera fall rör sig om leverantörer som i varierande utsträckning verkar inom ramen för olika statliga arbetsmarknadspolitiska program. Det statligt helägda bolaget Samhall AB, som anställer personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga i skyddat arbete, nämns som ett exempel. Det kan också gälla verksamhet inom ramen för kommunala åtgärder för att särskilt utsatta personer ska få sysselsättning och arbete. En grupp av aktörer som nämns särskilt är de så kallade arbetsintegrerande sociala företagen. Kriminalvårdens så kallade arbetsdrift nämns också.

  Vilka upphandlingsregler gäller i övrigt?
  I praktiken innebär bestämmelsen om reserverad upphandling att deltagandet i en i övrigt vanlig upphandling reserveras till vissa leverantörer. Det ska framgå av annonsen till upphandlingen om den genomförs som en reserverad upphandling. I övrigt tillämpas de regler som gäller vid "vanlig" upphandling.

  En reserverad upphandling innebär inte att en upphandlande organisation kan vända sig direkt till en inhemsk eller lokal leverantör och tilldela kontrakt utan upphandling. Bestämmelserna innebär enbart att deltagandet reserveras för vissa leverantörer i ett i övriga delar vanligt upphandlingsförfarande med ett avsteg från en full konkurrensutsättning.

  Förutsättningarna för att göra en reserverad upphandling ska bestå under avtalets löptid och bör skrivas in i avtalsvillkoren.

  Reserverad upphandling vid upphandling av välfärdstjänster
  Vidare får en upphandlande myndighet reservera deltagandet i en upphandling av vissa välfärdstjänster som anges i bilaga 2 a till LOU. Läs mer om upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats. Se även inlägget Vad betyder aktivitet vid reserverad upphandling av välfärdstjänster? i vår Frågeportal.

  Läs mer
  På vår webbplats kan du läsa mer om reserverad upphandling. Där finns även exempel på reserverade upphandlingar. Läs även om vad en skyddad verkstad är i inlägget Måste hela leverantören uppfylla kriterierna för reserverad upphandling? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 4 kap 18 § lag (2016:1145) offentlig upphandling (LOU) – reserverad upphandling
  • SOU 2014:51 s. 48–51 – utförlig genomgång av leverantörer i Sverige som 2014 bedrev sådan verksamhet som avses med bestämmelserna om reserverad upphandling
  • prop. 2015/16:195 s. 460 ff. – kontrollen är en del av kvalificeringen av leverantörer.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Hej! Jag har förstått det som att det finns en tidsgräns för reserverade kontrakt, och att en aktör inte kan få förnyat kontrakt när den tiden gått ut. Stämmer detta, eller vad gäller?
  Anna
 • Hej Anna,

  Det stämmer att vid reserverad upphandling av vissa välfärdstjänster får löptiden för ett kontrakt inte överstiga tre år. En leverantör som tilldelats ett kontrakt genom reserverad upphandling av en välfärdstjänst får inte heller tilldelas ett nytt kontrakt genom en reserverad upphandling. Det finns dock inget hinder mot att leverantörer deltar i en vanlig upphandling av samma välfärdstjänst.

  Notera att denna begränsning gäller vid reserverad upphandling av vissa välfärdstjänster enligt 19 kap. 6 a § lagen och offentlig upphandling (LOU) och inte vid reserverad upphandling för social och yrkesmässig integration enligt 4 kap. 18 § LOU.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.