Till senaste kommentaren

Vad innebär skyldigheten att motivera om kontraktet inte delas upp i separata delar?

Hej,

Räcker det med en intern anteckning med motivering som sparas i upphandlingsärendet om varför kontraktet inte delats eller behöver motiveringen finnas med i upphandlingsdokumenten?

Kommentarer

 • Hej,

  Inledningsvis kan nämnas att bestämmelserna om motiveringsskyldigheten endast gäller vid direktivstyrda upphandlingar. Skyldigheten gäller därmed inte för upphandlingar under tröskelvärdena eller upphandling av tjänster enligt bilaga 2 och bilaga 2 a i LOU. Det innebär att det inte finns någon lagstadgad skyldighet att motivera ett val att inte dela upp en sådan upphandling.

  Motiveringsskyldigheten uppstår när den upphandlande myndigheten beslutar att inte tilldela ett kontrakt i separata delar. I dessa fall ska skälen till beslutet lämnas i
  • något av upphandlingsdokumenten, eller
  • i en individuell rapport.
  Skälen kan med andra ord lämnas antingen i den individuella rapporten eller i något av upphandlingsdokumenten.

  Upphandlingsdokumenten
  Uppgifterna ska anges i "något av upphandlingsdokumenten", om inte detta anges i den individuella rapporten. Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen. En intern anteckning i en separat handling bör i regel inte utgöra ett sådan dokument som används för att beskriva eller fastställa innehållet i en upphandling.

  Individuell rapport
  En upphandlande myndighet ska i regel upprätta en individuell rapport för varje kontrakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem som inrättas. I praktiken bör det därför ofta vara enklast att ange skälen till att upphandling inte delats upp i rapporten.

  Det finns dock inte någon skyldighet att upprätta en individuell rapport för kontrakt som tilldelats på grundval av ett ramavtal som ingåtts med en enda leverantör eller vid tilldelning av kontrakt utan förnyad konkurrensutsättning. Enligt förarbetena kan motiveringsskyldigheten inte fullgöras genom en individuell rapport om skyldigheten att upprätta en individuell rapport inte gäller. I sådana situationer är myndigheten hänvisad till att fullgöra motiveringsskyldigheten genom offentliggörande i något av upphandlingsdokumenten.

  Läs mer
  Läs om att motivera varför upphandlingen inte delas och rapporten Dela upp eller motivera i upphandlingen - Rapport om motiveringsskyldigheten i LOU på Konkurrensverkets webbplats. Läs även om hur omfattande den ska vara i inlägget Hur omfattande ska motivering till varför kontraktet inte delas upp vara? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 13–17 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)– bestämmelserna om tilldelning av kontrakt i separata delar
  • 4 kap. 14 § LOU – motiveringsskyldigheten
  • 12 kap. 15 § LOU – individuell rapport
  • prop. 2015/16:195 s. 981 – om undantagen från att upprätta en individuell rapport i förhållande till motiveringsskyldigheten
  • 1 kap. 23 § LOU – definition av upphandlingsdokument.
  Uppdaterad: den 16 oktober 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.