Till senaste kommentaren

Ska ersättning från tredje man räknas med i upphandlingens värde?

Hej!

Jag tittar på upphandling av en digital tjänst där vi som myndighet köper en digital tjänst av en leverantör där slutkunden betalar ett pris (P) för nyttjande av denna tjänst per tillfälle.

Myndighetens kostnad (K) för tjänsten är fast kostnad för betallösningar med kort samt kostnad för en administrationstjänst.

Leverantören vill utöver intäkt K ha ersättning(E) i form av:
1. En fast avgift för varje genomförd försäljning eller
2. En fast procent på försäljningen/intäkten den generar månad för månad under giltighetstiden av avtalet dvs 4 år.

Räknas E+ K som en kostnad för tjänsten som ska prövas mot LOU eller
är det endast intäkt K som räknas?

Då E kan varierar och är osäker, så är den svår att beräknas speciellt när det inte finns någon uppfattning om hur stor den kan bli.

Tacksam för snabbt svar.

Kommentarer

 • Hej Carl,

  Värdet av en upphandling är det totala belopp som, enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen. Här ska också värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler tas med i beräkningen. Detsamma gäller för eventuella premier och ersättningar som den upphandlande myndigheten planerar att betala ut till anbudssökande eller anbudsgivare.

  I EU-domstolens dom i mål C-220/05 Jean Auroux m.fl., punkt 57 konstaterar domstolen att vid beräkningen av värdet av ett kontrakt ska ”det totala värdet av ett byggentreprenadkontrakt, sett ur en potentiell anbudsgivares synvinkel, tas i beaktande. Detta värde inbegriper inte endast samtliga belopp som den upphandlande myndigheten skall betala, utan även samtliga intäkter från tredje man.” I det aktuella fallet rörde det sig om ersättning från försäljning av byggnader till tredje man. Något förenklat uttryckt innebär det att all ersättning hänförlig till kontraktet som leverantören förväntas erhålla ska räknas med i tröskelvärdesberäkningen.

  Att ersättningar från tredje man ska räknas in i värdet framgår också av beaktandesats 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet).

  Mervärdesskatt ska inte ingå i beräkningen.

  Om den upphandlande myndigheten är osäker om upphandlingen kommer att överstiga tröskelvärdet eller inte finns ingenting som hindrar myndigheten från att annonsera upphandlingen i hela EU, även om det i efterhand visar sig att upphandlingen inte översteg tröskelvärdet.

  Eventuellt kan upplägget i ditt exempel utgöra en tjänstekoncession enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Läs mer om koncessioner på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – värdet av en upphandling
  • EU-domstolens dom i mål C-220/05 Jean Auroux m.fl. p. 57, - värdet ska beräknas sett ur en potentiell anbudsgivares synvinkel
  • Beaktandesats 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – vilka ersättningar som ska ingå i beräkningen av upphandlingens värde.
  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.