Till senaste kommentaren

Vad händer om upphandlingen överstiger tröskelvärdet?

Den upphandlande myndigheten uppskattar värdet på en upphandling och väljer förfarande därefter. Vid utvärdering visar det sig att ett eller flera anbud överstiger förfarandets tillåtna värde. Minst ett anbud ligger inom förfarandets tillåtna värde. Samtliga anbud uppfyller övriga krav.

Har jag rätt att anta ett av de anbud vars pris överstiger förfarandets tillåtna värde? (Anta att anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga efter utvärdering.)

Om inte, har jag rätt att förhandla med samtliga (om valt förfarande tillåter förhandling) så att de anbudsgivare vars anbud överstiger förfarandets tillåtna värde kan sänka sina priser så att de ligger inom förfarandets gränser även om minst ett anbud redan uppfyller kraven och vars pris ligger inom förfarandets tillåtna värde?

Ska det hanteras olika ifall detta scenario inträffar när den upphandlande myndigheten valt förfarandet direktupphandling, det vill säga minst ett inkommande anbud överstiger direktupphandlingsgränsen eller om den upphandlande myndigheten valt förfarandet förenklat förfarande och minst ett inkommande anbud överstiger tröskelvärdet?

Kommentarer

 • Hej,

  Om det endast inkommer anbud över tröskelvärdet kan upphandlingen eventuellt anses ha skett i strid med annonseringsskyldigheten. Konkurrensverket har dock i ett beslut uttalat att förutsatt att den upphandlande myndigheten, när den uppskattat kontraktsvärdet och därefter valt förfarande, har agerat omsorgsfullt och gjort en restriktiv bedömning, är överskridandet inte nödvändigtvis ett brott mot bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU).

  I Konkurrensverkets ärende var det frågan om ett ramavtal där värdet överskreds under avtalets löptid. I ditt fall väntas värdet överstigas redan vid tilldelning av kontraktet. Det är oklart om den omständigheten i sig skulle spela in i bedömningen av om man varit omsorgsfull eller inte vid beräkningen.

  Oberoende av det som framgår ovan får en upphandlande myndighet som valt ett upphandlingsförfarande som tillåter förhandling förhandla med anbudsgivarna om att sänka anbudspriserna. Detta kan förstås vara särskilt angeläget för den upphandlande myndigheten om den befarar att den vid beräkningen av upphandlingens värde inte varit omsorgsfull och gjort en restriktiv bedömning.

  Situationen (att anbuden överstiger relevant direktupphandlingsgräns eller tröskelvärde) bör hanteras på samma sätt oavsett vilket förfarande det är frågan om.

  Läs mer
  Läs även inläggenKällhänvisningar
  • 10 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annonseringsskyldigheten vid upphandling över tröskelvärdena förutom sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt välfärdstjänster, det vill säga direktivstyrda upphandlingar
  • Konkurrensverkets beslut dnr 690/2013 – förutsatt att den upphandlande myndigheten, när den uppskattat kontraktsvärdet och därefter valt förfarande, har agerat omsorgsfullt och gjort en restriktiv bedömning, är överskridandet inte nödvändigtvis ett brott mot bestämmelserna i LOU.
  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.