Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad händer om upphandlingen överstiger tröskelvärdet?

UM uppskattar värdet på en upphandling och väljer förfarande därefter. Vid utvärdering visar det sig att ett eller flera anbud överstiger förfarandets tillåtna värde. Minst ett anbud ligger inom förfarandets tillåtna värde. Samtliga anbud uppfyller övriga krav.

Har jag rätt att anta ett av de anbud vars pris överstiger förfarandets tillåtna värde? (Anta att anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga efter utvärdering.)

Om inte,
Har jag rätt att förhandla med samtliga (om valt förfarande tillåter förhandling) så att de anbudsgivare vars anbud överstiger förfarandets tillåtna värde kan sänka sina priser så att de ligger inom förfarandets gränser även om minst ett anbud redan uppfyller kraven och vars pris ligger inom förfarandets tillåtna värde?

Ska det hanteras olika ifall detta scenario inträffar när UM valt förfarandet direktupphandling, det vill säga minst ett inkommande anbud överstiger 534 890 sek eller om UM valt förfarandet förenklat förfarande och minst ett inkommande anbud överstiger tröskelvärdet?

Kommentarer

 • Hej,

  Om det endast inkommer anbud över tröskelvärdet kan upphandlingen eventuellt anses ha skett i strid med annonseringsskyldigheten enligt 10 kap. 1 § LOU. Konkurrensverket har dock i ett beslut (dnr 690/2013) uttalat att förutsatt att den upphandlande myndigheten, när den uppskattat kontraktsvärdet och därefter valt förfarande, har agerat omsorgsfullt och gjort en restriktiv bedömning, är överskridandet inte nödvändigtvis ett brott mot bestämmelserna i LOU.

  I Konkurrensverkets ärende var det frågan om ett ramavtal där värdet överskreds under avtalets löptid. I ditt fall väntas värdet överstigas redan vid tilldelning av kontraktet. Det är oklart om den omständigheten i sig skulle spela in i bedömningen av om man varit omsorgsfull eller inte vid beräkningen.

  Oberoende av det som framgår ovan får en upphandlande myndighet som valt ett upphandlingsförfarande som tillåter förhandling förhandla med anbudsgivarna om att sänka anbudspriserna. Detta kan förstås vara särskilt angeläget för den upphandlande myndigheten om den befarar att den vid beräkningen av upphandlingens värde inte varit omsorgsfull och gjort en restriktiv bedömning.

  Situationen (att anbuden överstiger relevant direktupphandlingsgräns eller tröskelvärde) bör hanteras på samma sätt oavsett vilket förfarande det är frågan om.

  Läs mer
  Se även inläggen Vad händer om vi överskrider direktupphandlingsgränsen eller tröskelvärdena under avtalets löptid?och Vad händer om värdet av ett ramavtal oväntat överstiger tröskelvärdet? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 5 juni 2019 

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.