Till senaste kommentaren

Får man värdera referenssvar i kvalificeringsfasen?

Är det okej att värdera referenssvar utifrån en bedömningsskala som ett kvalificeringskrav för leverantörer? Är det att betrakta som en miniminivå på den allmänna förmåga vid teknisk förmåga?

Kommentarer

 • Hej Lena!

  Ja, en upphandlande myndighet får kräva att leverantörerna visar att de har tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet (kvalificeringskrav) genom att ge in lämpliga referenser (bevis) från tidigare fullgjorda kontrakt.

  Oklart var i lagen det finns stöd för att begära in referenser
  För att utreda leverantörens tekniska kapacitet kan upphandlande myndigheter enbart begära den utredning (bevis) som framgår av 15 kap. 11 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Rättsläget är oklart vilken av punkterna i bestämmelsen som ger stöd för att begära in bevis avseende referenser (oavsett i vilken form). I övrigt står den upphandlande myndigheten fritt att ställa de krav som krävs för att tillgodose myndighetens behov, men kraven ska vara förenliga med de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

  Ett kvalificeringskrav som innebär att en leverantör ska erhålla ett visst lägsta betyg av sin referent för att anses kvalificerad enligt en fastställd miniminivå bör som utgångspunkt inte strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna, men den frågan måste avgöras i varje enskilt fall.
   
  Referenser får inte utvärderas som tilldelningskriterium om de utgör ett kvalificeringskrav
  Referenser som tas in för att fastställa leverantörens allmänna förmåga att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt får inte utgöra ett tilldelningskriterium. Detta eftersom sådana omständigheter är hänförliga till kvalificeringen av leverantörerna. Kvalifikationer och erfarenheter hos leverantörens personal kan dock i vissa fall utgöra tilldelningskriterium om personalen som ska utföra den upphandlade tjänsten kan påverka resultatet vid kontraktets fullgörande på ett betydande sätt. Det innebär att det kan vara tillåtet att utvärdera referenser för tjänster vars utförande och resultat till övervägande del beror på personalens individuella kompetens.

  Läs mer
  Se vårt inlägg Går det att ställa krav på referenser i en upphandling? och Går det att använda kompetens och erfarenhet som tilldelningskriterium vid upphandling? i vår Frågeportal

  Källhänvisningar
  • 14 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – innebörden av teknisk och yrkesmässig kapacitet
  • prop. 2015/16:195 s. 1095 – den upphandlande myndigheten kan begära in referenser som bevis för att den har teknisk och yrkesmässig kapacitet.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.