Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man värdera referenssvar i kvalificeringsfasen?

Är det okej att värdera referenssvar utifrån en bedömningsskala som ett kvalificeringskrav för leverantörer? Är det att betrakta som en miniminivå på den allmänna förmåga vid teknisk förmåga?

Kommentarer

 • Hej Lena!

  En upphandlande myndighet får kräva att leverantörerna visar att de har tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet (kvalificeringskrav) genom att ge in lämpliga referenser (bevis) från tidigare fullgjorda kontrakt (se 14 kap. 5 § LOU, prop. 2015/16:195 s. 1095).

  Upphandlande myndigheter kan emellertid enbart begära den utredning (bevis) som framgår av 15 kap. 11 § LOU för att utreda leverantörens tekniska kapacitet. Rättsläget är oklart vilken av punkterna i bestämmelsen som ger stöd för att begära in bevis avseende referenser (oavsett i vilken form). Du kan läsa mer om detta ett tidigare inlägg i vår Frågeportal.

  I övrigt står den upphandlande myndigheten fritt att ställa de krav som krävs för att tillgodose myndighetens behov, men kraven ska vara förenliga med de grundläggande principerna för offentlig upphandling. Ett kvalificeringskrav som innebär att en leverantör ska erhålla ett visst lägsta betyg av sin referent för att anses kvalificerad enligt en fastställd miniminivå torde som utgångspunkt inte strida mot de grundläggande principerna, men den frågan måste avgöras i varje enskilt fall.

  Notera att referenser som tas in för att fastställa leverantörens allmänna förmåga att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt inte får utvärderas som tilldelningskriterium (det vill säga kriterier för att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet), eftersom sådana omständigheter är hänförliga till kvalificeringen av leverantörerna.

  Kvalifikationer och erfarenheter hos leverantörens personal kan dock i vissa fall utgöra tilldelningskriterium om personalen som ska utföra den upphandlade tjänsten kan påverka resultatet vid kontraktets fullgörande på ett betydande sätt. Annorlunda uttryckt innebär det att det kan vara tillåtet att utvärdera referenser för tjänster vars utförande och resultat till övervägande del beror på personalens individuella kompetens. En fråga som berör detta har tidigare ställts i vår Frågeportal, du kan läsa inlägget här.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.