Till senaste kommentaren

Vilken rätt till ersättning har leverantören när det inte tydligt framgår av avtalet?

Hej,
Min fråga gäller följande:
En kommun hyr moduler/paviljonger till en skola.

I hyresavtalet står det att hyresobjektet ska, om annat inte avtalats, utan dröjsmål och på hyresmannens bekostnad och ansvar sänder till av uthyraren angiven plats inom Sverige, dock ej längre sträcka än 500 km och där avlämnas.

När modulerna ska lämnas tillbaka till uthyraren enl. ovan villkor, uppfattar kommunen det som att de är tvungna att själva upphandla tjänsterna med att demontera och transporter modulerna/paviljongerna, med anledning av att de är en upphandlande myndighet.

Uthyraren däremot hävdar att det är dom som ska ombesörja demontering och transport av modulerna, med följande motiveringar:

- Uthyraren äger modulerna, därför ska dom också ombesörja själva flytten av modulerna.

- Uthyraren har kunskap om hur demontering och transport av modulerna ska hanteras, det har normalt sätt inte kommunen. Vid en upphandling från kommunens sida finns risken att ett företag med lågt pris kan ha bristande kunskaper gällande hantering av flytten, med den risk det innebär.

- I branschen är det praxis att uthyraren hanterar själva flytten på hyresmannens bekostnad och ansvar.

- För några år sedan fanns en likadant hyresavtal med liknande skolmoduler. När de återlämnades, hanterades själva flytten av uthyraren på kommunens bekostnad och ansvar.
Därför hävdar uthyraren att det är naturligt att det ska ske på samma sätt denna gången också.

Det framgår inte av hyresavtalet att hyresmannen ska hantera själva flytten, bara att hyresobjektet ska sändas på hyresmannens bekostnad och ansvar.

Det framgår dock inte tydligt i hyresavtalet att uthyraren ska hantera själva flytten av modulerna, kanske mera underförstått. Vid förra hyresavtalet sköttes det av uthyraren och det är det som är praxis i branschen, att uthyraren själv ombesörjer själva flytten.

Om uthyraren sköter själva flytten på kommunens bekostnad och ansvar, gör kommunen då fel, strider det i så fall mot LOU?
Hur ser ni på situationen?

Tackar på förhand för hjälpen!

Med vänlig hälsning,
Ola

Kommentarer

 • Hej Ola,

  Situationen du beskriver är i första hand en avtalsrättslig fråga som måste lösas mellan parterna i avtalet. Om flytten omfattas av avtalet eller inte måste bedömas utifrån villkoren i avtalet. Upphandlingsmyndigheten kan inom ramen för sin Frågeservice inte göra bedömningar i enskilda fall.

  Det är i första hand upp till parterna att tolka innehållet i det aktuella avtalet utifrån tolkningsläran som används i svensk avtalsrätt. Det finns ett antal olika sätt att tolka innehållet i avtalet, till exempel att försöka tolka den gemensamma partsviljan, att tolka innehållet utifrån ett allmänt språkbruk och att tillämpa olika tolkningsprinciper (till exempel oklarhetsregeln och minimiregeln). Även sedvänja och branschpraxis kan spela in i bedömningen.

  Det framgår inte om det aktuella avtalet som har ingåtts är ett standardavtal eller om det rör sig om ett ensidigt upprättat avtal, även detta kan påverka tolkningen.

  Om avtalet inte bedöms omfatta flytten på kommunens bekostnad behöver antingen avtalet ändras eller tjänsten upphandlas på nytt.

  Gällande ändring av avtalet finns bestämmelser i 17 kap. 9–14 §§ LOU om ändringar av kontrakt och ramavtal. Vissa ändringar av ingångna kontrakt och ramavtal som har föregåtts av en offentlig upphandling är därmed möjliga att göra utan att en ny upphandling behöver genomföras. Om avtalet inte bedöms omfatta dessa arbeten och ändringen att ta med dessa arbeten inte bedöms rymmas inom någon av de ovan angivna bestämmelserna kan kommunen behöva genomföra en ny upphandling för att få dessa arbeten utförda i de fall kommunen ska stå för kostnaden.

  För en mer ingående redogörelse av ändringsbestämmelserna, se vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal. Notera att båda partnerna måste vara överens om ändringen och dess innehåll för att den ska kunna genomföras, om inget annat framgår av avtalsvillkoren.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.