Till senaste kommentaren

Vi vann upphandlingen men förra leverantören fortsätter att leverera

Hej

Vann för en tid sedan en upphandling hos en större kommun. En annan leverantör hade samma uppdrag hos kommunen innan oss. Har räknat med ett antal 1000 användare i tjänsten och hittills har vi bara fått in ungefär 5 st. Kommunen har ett stort behov och det har nu gått över 6 månader sedan vi vann upphandlingen.

Det är helt orimligt att tjänsten inte används och allt tyder på att tidigare leverantör fortfarande levererar en liknande tjänst till kommunen.

Om vi har rätt, bryter då kommunen mot LOU om de fortsätter att använda befintlig leverantör? Kommunens användning uppgår tveklöst till ett värde på några miljoner kronor och en bra bit över det gränsvärde som står skrivet i LOU.

Kan kommunen göra så här? Vad finns det för möjligheter för oss som leverantör?

Mvh
Jens

Kommentarer

 • Hej Jens,

  Inledningsvis vill vi uppmana dig att kontakta den upphandlande myndigheten, i ditt exempel kommunen, och i samråd med dem komma fram till varför beställningarna sker till den gamla leverantören istället för till er som ny avtalspart. Det finns en möjlighet att problemet har uppstått på grund av brister i den upphandlande myndighetens interna rutiner, såsom exempelvis att det tidigare avtalet ligger kvar i avtalsdatabasen eller att informationen om ny avtalspart inte har nått fram till verksamheterna och beställarna.

  Vad gäller om en upphandlande myndighet köper varor utan en upphandling
  Om en upphandlande myndighet köper upphandlingspliktiga varor, tjänster eller byggentreprenader från en leverantör utan föregående annonserad upphandling innebär det att den upphandlande myndigheten har genomför en direktupphandling. Saknas det stöd för att genomföra en direktupphandling, exempelvis att upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen, kan det innebära att den upphandlande myndigheten har gjort en otillåten direktupphandling.

  Har den upphandlande myndigheten ingått ett avtal genom en otillåten direktupphandling kan avtalet ogiltigförklaras av domstol genom att en leverantör ansöker om överprövning av ett avtals giltighet. Ansökan om överprövning av avtalets ogiltighet ska göras till förvaltningsrätten. Om en upphandlande myndighet inte har följt bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen har en leverantör som lidit skada dessutom möjlighet att väcka en skadeståndstalan mot myndigheten. Talan om skadestånd väcks hos tingsrätten inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör, eller då avtalet har förklarats ogiltigt av domstol efter en överprövning av avtalets ogiltighet.

  Tipsa om upphandlingsproblem
  Om den upphandlande myndigheten fortsätter beställa från den tidigare leverantören och det därmed finns skäl att misstänka att myndigheten har handlar i strid med bestämmelserna i LOU kan man vända sig till Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet över upphandlingsområdet. Konkurrensverket kan exempelvis driva talan om upphandlingsskadeavgift vid otillåtna direktupphandlingar. Mer information om Konkurrensverkets verksamhet och hur man går till väga finner du på Konkurrensverkets webbplats.

  Läs mer
  Läs mer i inläggen Går det att avropa från ett ramavtal som löpt ut? samt Kan en leverantör begära skadestånd om den upphandlande myndigheten har agerat fel i en upphandling? i vår Frågeportal. Läs även mer om förutsättningar för direktupphandling och överprövning av avtalets giltighet på vår webbplats.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.