Till senaste kommentaren

Vad innebär vikning av tilldelningskriterier med intervall med en lämplig största spridning?

I 16:e Kap LOU anges följande (vår fetstilsmarkering):

Viktning av tilldelningskriterier
6 §   När grunden för utvärdering av anbud är bästa  förhållandet mellan pris och kvalitet eller kostnad, ska  tilldelningskriterierna viktas inbördes. De får viktas inom  intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om kriterierna inte kan viktas, ska myndigheten beakta dem  genom en prioritetsordning.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur  kriterierna ska viktas eller vilken prioritetsordning som ska  tillämpas.

FRÅGA: Vad betyder det att "de får viktas inom intervall med en lämplig största tillåtna spridning"? Får det stå ett intervall i upphandlingsunderlaget eller menar lagen att viktningen som anges måste vara inom ett "lämpligt intervall"? Vi håller på att bereda anbud för en upphandling där upphandlande myndighet angivit att pris ska viktas 20-30% vid bedömning av anbuden. Detta öppnar väl för stor godtycklighet och att man fastställer viktningen utifrån vilket anbud man önskar ska vinna? Är det tillåtet?

Då vi endast har ca en vecka innan vi måste lämna in anbud hoppas vi att ni har möjlighet att svara snarast. Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Anna,

  Bestämmelsen innebär att viktningen av tilldelningskriterierna får göras inom ett intervall, men att intervallets spridning inte får vara för stort. I förarbetena anges bland annat följande om 16 kap. 6 § LOU:

  ”Av första stycket följer att tilldelningskriterierna ska viktas inbördes förutom om utvärdering sker på grundval av pris. T.ex. kan viktningen av två tilldelningskriterier bestämmas till 70 procent respektive 30 procent. När ett anbud ska utvärderas på grundval av kostnad kan exempelvis anskaffningspriset ges en viss vikt i förhållande till andra kostnader under användningen av varan, tjänsten eller byggentreprenaden. Om kriterierna viktas inom intervall kan intervallet exempelvis vara en spridning mellan 60–70 procent respektive 40–30 procent.” (prop. 2015/16:195 s. 1113 f.)

  I förarbetena till gamla LOU nämns bland annat följande om motsvarande bestämmelse i ÄLOU:

  ”Att den relativa betydelsen får anges i form av intervall med en lämplig största tillåtna spridning får inte medföra att en så stor spridning används att det i realiteten innebär att informationen förlorar sin betydelse.” (prop. 2006/07:128 s. 249)

  Det innebär med andra ord att spridningen måste ligga inom ett intervall som gör att principen om öppenhet upprätthålls samt att spridningen inte innebär att den upphandlande myndigheten ges ett för stort utrymme till skönsmässiga bedömningar. Det går inte att säga exakt var gränsen för en högsta tillåtna spridning av intervallen ligger generellt sett. En prövning måste göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Det finns ett par rättsfall där frågan om intervallets spridning av olika tilldelningskriterier har prövats, se bland annat:
  Läs mer
  Läs mer om öppenhetsprincipen och utvärderingsmodeller i inlägget Hur otydlig får en utvärderingsmodell vara? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 16 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - när grunden för utvärdering av anbud är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet eller kostnad, ska tilldelningskriterierna viktas inbördes. De får viktas inom intervall med en lämplig största tillåtna spridning
  • 12 kap 2 § lag (2007:1091) ÄLOU - motsvarande bestämmelse i gamla LOU till 16 kap. 6 § LOU.
  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.