Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka underleverantörer ska lämna en egen separat egenförsäkran?

Hej,

Vad menas med frågan "Deltar den ekonomiska aktören i upphandlingsförfarandet tillsammans med andra aktörer" i del II i ESPD-formuläret? Kan "andra aktörer" vara andra koncernbolag och underleverantörer som indirekt medverkar till fullgörandet av kontraktet?

Hur förhåller sig detta till möjligheten att åberopa andra företags (underleverantörers) kapacitet?

Vilka av leverantörerna jag samarbetar med ska lämna in en egenförsäkran?

Kommentarer

 • Hej!

  Grupper av leverantörer får delta i upphandlingar genom att lämna ett gemensamt anbud eller gemensamt ansöka om att få delta, se 4 kap. 5 § LOU. Det är detta som avses med frågan du hänvisar till i ESPD-formuläret Del II. Frågan ska besvaras med JA om leverantören deltar i upphandlingen tillsammans med någon eller några andra leverantör på detta sätt. Vid ett sådant gemensamt deltagande i upphandlingen ska samtliga leverantörer ge in en separat egenförsäkran.

  Information om att en leverantör avser att åberopa kapacitet hos ett annat företag eller annars avser använda underleverantörer ska inte anges här. Observera att ESPD-systemet endast omfattar underleverantörer vars kapacitet åberopas i en upphandling. En separat egenförsäkran för dessa företag måste därför i relevanta delar fyllas i och ges in, alternativt kan alla nödvändiga bevis ges in tillsammans med anbudet eller anbudsansökan, om leverantören i ESPD-formuläret Del II C angett att den förlitar sig på sådana enheters kapacitet (se 15 kap. 1 § LOU).

  Övriga underleverantörer omfattas inte av ESPD-systemet. Om den upphandlande myndigheten uttryckligen begär att leverantörerna ska lämna vissa uppgifter om planerade underleverantörer för att fullgöra kontraktet (se 17 kap. 6–7 §§ LOU) men vars kapacitet leverantören inte förlitar sig på ska dessa anges i ESPD-formuläret Del II D. Sådana underleverantörer ska inte fylla i och ge in en separat egenförsäkran.

  Uppdaterad: den 24 april 2019
  Upphandlingsmyndigheten
 • Hej, jag har en följdfråga här:

  Ni skriver i svaret: "En separat egenförsäkran för dessa företag måste därför i relevanta delar fyllas i och ges in..."

  Vad avses med "i relevanta delar"? Kan ett företag var kapacitet en anbudsgivare åberopat bryta ut utvalda delar ur en ESPD?

  Ponera att anbudsgivaren själv uppfyller alla kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet men behöver stöd från ett externt företag för att uppfylla ett krav avseende årlig omsättning. Kan företaget vars kapacitet åberopas bara fylla i en ESPD avseende det relevanta ekonomiska kravet då och hur går det i så fall till?

  Tack på förhand!
  Bo
 • Hej Bo,

  Ja, en underleverantör vars kapacitet leverantören åberopar behöver endast fylla i relevanta delar av ESPD-formuläret. Med detta avses att irrelevanta delar inte behöver fyllas i.

  I ditt exempel skulle underleverantören inte behöva fylla i uppgifter under del IV, avsnitt C (Teknisk och yrkesmässig kapacitet). Orsaken till det är att leverantören inte har åberopat underleverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Det vore således irrelevant för underleverantören att fylla i denna del av ESPD-formuläret. En annan irrelevant del för underleverantören att fylla i är Del II, avsnitt C. Orsaken till det är att en underleverantör inte får åberopa sina underleverantörers kapacitet.

  En underleverantör vars kapacitet leverantören åberopar ska däremot fylla i ett flertal andra relevanta delar av ESPD-formuläret. Till exempel ska underleverantören alltid fylla i del II, avsnitt A och B och del III (detta framgår uttryckligen av standardformuläret för ESPD-formuläret).

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.