Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka erfarenhetskrav kan man ställa i en städupphandling?

Vi är ett statligt museum som ska upphandla städning och jag undrar nu vad jag får ställa för krav med avseende dels på kapacitet att klara av att städa en stor yta 7 dagar i veckan, dels erfarenhet av städning av lokaler där det finns föremål som kan skadas. Kan jag till exempel kräva erfarenhet av städning av museum eller liknande lokal och kan jag ställa krav att man ska kunna visa att man har kapacitet att klara av vår volym och frekvens?

Kommentarer

 • Hej,

  Som utgångspunkt har den upphandlande myndigheten en relativt långtgående frihet att utforma en upphandling på det sätt som de anser tillgodoser behovet. Då en upphandlande myndighet utformar sina upphandlingsdokument måste kraven vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, inte minst med proportionalitetsprincipen. För att ett krav ska anses proportionerligt ska kravet ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas (se prop. 2006/07:128 s. 132).

  En bedömning om ett visst krav är proportionerligt kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg. Det första steget innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om den är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen (jfr EU-domstolens mål C-234/03 Contse).

  I detta fall får en bedömning med andra ord göras om ett krav på att en städfirma ska ha viss erfarenhet är ägnat att uppnå sitt syfte, om det finns något mindre ingripande alternativ och om kravet uppväger eventuella negativa effekter.

  Som exempel på en sådan bedömning kan nämnas att Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 7445–13 fann att det var proportionerligt att ställa krav på att 65 procent av lärarna i en upphandling av SFI-lärare skulle inneha lärarlegitimation och minst 60 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Förvaltningsrätten, i vars bedömning kammarrätten instämde, konstaterade bland annat att kravet syftade till att säkerställa en hög kvalitetsnivå och att det kunde vara nödvändigt för den upphandlande myndigheten att uppställa höga krav på behöriga lärare.

  Ta även gärna del av vårt stödmaterial avseende arbetsrättsliga villkor för städtjänster på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 21 mars 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.