Vad är en upphandlande enhet enligt LUF?

Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller endast för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF (upphandling inom försörjningssektorerna).

Vad är en upphandlande enhet enligt LUF?
Med upphandlande enhet avses följande:
  • en statlig eller kommunal myndighet,
  • en beslutande församling i en kommun eller ett landsting,
  • ett offentligt styrt organ som avses i 1 kap. 17 § LUF,
  • en sammanslutning av en eller flera statliga eller kommunala myndigheter eller beslutande församlingar i kommuner eller landsting,
  • en sammanslutning av ett eller flera offentligt styrda organ som avses i 1 kap. 17 § LUF,
  • ett företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över på det sätt att den upphandlande myndigheten, direkt eller indirekt, innehar mer än hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
  • ett företag som bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF med stöd av en ensamrätt enligt 1 kap. 12 § LUF eller en särskild rättighet enligt 1 kap. 20 § LUF.
Källhänvisningar: 1 kap. 2 och 22 §§ LUF.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.