Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Har den allmänna gruppundantagsförordningen företräde framför avgiftsförordningen?

jag undrar vilka regler som går först av
a) å ena sidan avgiftsförordningen
b) å andra sidan det jag kallar för blockundantag från statsstödsreglerna
Commission Regulation (EU) No 651/2014.
(KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget)
i denna
Section 4 Aid for research and development and innovation art 46 p.4

Tacksam för svar
Med vänlig hälsning
lenakim arctaedius

Kommentarer

 • Hej,

  Jag uppfattar din fråga som att den rör det rättsliga förhållandet mellan den svenska avgiftsförordningen (1992:191), eller någon av dess bestämmelser, och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (Europeiska kommissionens allmänna gruppundantag, GBER). Som jag förstår din fråga gäller den avsnitt 4 (i kapitel III) vilket rör forskning och utveckling, och du nämner mer specifikt artikel 46 p. 4. Den artikeln befinner sig dock i avsnitt 7 som rör stöd till miljöskydd. För att jag ska kunna ge närmare vägledning om GBER behöver jag ett förtydligande av vilken bestämmelse (artikel och punkt) det gäller. Du får därför gärna återkomma med ett förtydligande.

  Upphandlingsmyndigheten ger vägledning i frågor som rör upphandling samt vägledning till kommuner och regioner (tidigare landsting) om statsstödsfrågor. Det innebär att jag inte kommer kunna ge vägledning i hur avgiftsförordningen närmare ska tillämpas. Ekonomistyrningsverket ger ut föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av avgiftsförordningen. Vi rekommenderar dig därför att kontakta Ekonomistyrningsverket.

  Det kan dock konstateras att avgiftsförordningen ska tillämpas om inte något annat följer av en annan förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Myndigheten kan ha behörighet att lämna statsstöd genom en viss förordning, som innehåller eller hänvisar till statsstödsregler såsom GBER. Om den förordningen – genom exempelvis hänvisningen till GBER – anger att något annat ska gälla än vad som anges i avgiftsförordningen, gäller den förordningens och därmed exempelvis GBER:s bestämmelser om avgifter.

  För att inte riskera att lämna olagligt statsstöd måste myndigheten under alla omständigheter säkerställa reglerna i GBER följs.

  För kommuner och regioner gäller som huvudregel att de inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (självkostnadsprincipen). Kommuner och regioner måste alltså beakta både denna princip och de regler som framgår av de statsstödsregler som kommunen eller regionen tillämpar.

  Läs mer om GBER på vår webbplats.

  KällhänvisningarMed vänlig hälsning
  Björn Statsstödsspecialist
 • Hej Björn
  Tack för svar.
  Jag skrev fel. jag menar naturligtvis:
  Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014
  s. 13 pp. 45-48
  och
  AVSNIITT 4 Stöd till forskning,, utveckling och innovation
  Artikel 26 Investeringsstöd till forskningsinfrastruktur
  p.4 (s. 70)

  Så jag undrar nu. När det gäller uthyrning av forskningsinfrastruktur vid KTH till forskarbolag anknutna till KTH vilket dokument har förtur framför det andra av:
  1. avgiftsförordningen
  2. Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014

  Blir resultatet olika om jag har stöd i nedan, eller ej.
  Myndigheten kan ha behörighet att lämna statsstöd genom en viss förordning, som innehåller eller hänvisar till statsstödsregler såsom GBER.

  Jag förstår att det inte är ni som svarar på frågan om själva tillämpningen. Min fråga grundar sig i osäkerhet huruvida jag i första hand ska följa avgiftsförordningen eller Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

  Ekonomistyrningsverket hänvisade till konkurrensverket som hänvisade till er. jag blev hänvisad till ekonomistyrningsverket från regeringskansliet via näringsdepartementet.

  Trevlig helg!
  lenakim arctaedius
 • Hej Lenakim

  Den första frågan är om åtgärderna över huvud taget är statsstöd. Samtliga kriterier enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd. När det gäller frågan om de företag som nyttjar de aktuella resurserna gynnas av nivån på de avgifter som myndigheten tar ut, är det centralt att bedöma om avgifterna är marknadsmässiga.

  Om det väl handlar om ett statsstöd, uppkommer frågan om stödet kan vara godkänt genom att myndigheten kan tillämpa den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) eller ge så kallat stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd). Stöd enligt GBER, som inte ges enligt en stödordning (det vill säga en förordning beslutad av regeringen) som redan finns och gäller för myndigheten, måste regeringen anmäla till EU-kommissionen senast 20 dagar efter att stödet har lämnats. En myndighet som själv ska utforma ett stöd måste i god tid ge regeringen den information som ska vidarebefordras till EU-kommissionen. Den ansvariga enheten på Näringsdepartementet måste därför kontaktas i god tid innan myndigheten fattar något beslut om stöd.

  Läs mer
  Läs mer om gynnandekriteriet och stöd av mindre betydelse på vår webbplats.

  Med vänliga hälsningar
  Björn Statsstödsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.