Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ska LOU eller LUF tillämpas om en upphandlande myndighet har verksamhet som omfattas av båda?

Hej,

Om en upphandlande myndighet (till exempel ett kommunalt bolag) bedriver verksamhet som omfattas av LUF men också bedriver verksamhet som inte omfattas av LUF, vilken lagstiftning ska då tillämpas när bolaget genomför sina upphandlingar?

Kommentarer

 • Hej Anna,

  Ska LOU eller LUF tillämpas?
  I vissa fall kan en upphandlande myndighet eller enhet bedriva verksamhet inom ramen för båda LOU och LUF. Vilken lag som ska tillämpas beror på vilken typ av verksamhet upphandlingsföremålet är avsett att användas i. LUF gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§, (se 1 kap. 2 § LUF).

  Enligt prop. 2015/16:195, s.1162, är det en förutsättning för lagens tillämpning att det som anskaffas är avsett för sådan försörjningsverksamhet som anges i 2 kap. 1–8 §§. Om så inte är fallet ska alltså LOU tillämpas. För verksamheter som enbart bedriver verksamhet inom ramen för LUF ska LUF tillämpas på alla upphandlingar.

  Om det som ska upphandlas ska användas i verksamheter som omfattas av både LOU och LUF
  I vissa fall kan en upphandlande myndighet, exempelvis en kommun, bedriva verksamhet inom ramen för både LOU (genom exempelvis skolverksamhet) och LUF (genom exempelvis vattensektorn). Om det som upphandlas är avsett för båda verksamheterna ska valet av lag bestämmas utifrån den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör. Om det som upphandlas till största delen är hänförligt till den verksamhet som omfattas av LOU ska LOU tillämpas. Är det inte möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör ska LOU tillämpas (se 2 kap. 23–24 §§ LUF).

  Det är alltså inte själva föremålet för upphandlingen i sig som avgör om det är LOU eller LUF som ska tillämpas. Om det till exempel gäller upphandling av städtjänster i en skola ska LOU tillämpas, men om städtjänsterna ska utföras i ett vattenreningsverk ska LUF tillämpas. Om det som upphandlas är avsett för båda verksamheterna ska den så kallade huvudsaksprincipen tillämpas.

  Vid tillämpning av huvudsaksprincipen ska lagvalet bestämmas utifrån den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör. Om det som upphandlas till största delen är hänförligt till den verksamhet som omfattas av LOU ska LOU tillämpas. Är det inte möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör ska LOU tillämpas (se 2 kap. 23–24 §§ LUF).

  Uppdaterad: den 19 december 2018


  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Tack för en bra service! Jag har en följdfråga ang. ovan.

  Om ett kommunalt energibolag då upphandlar solenergi genom att låta en leverantör installera solpaneler. Utifrån logiken ovan och lagstiftningen tolkar jag det då som att LUF ska användas om merparten av den energi som solpanelerna genererar försörjer till exempel ett vattenreningsverks energiförbrukning medan LOU blir tillämpligt om merparten av den energi som solpanelerna genererar försörjer till exempel en kommunal skola?

  Stämmer det?
  Bo
 • Hej Bo,

  Om det kommunala energibolaget är en upphandlande enhet och upphandlingen av solpanelerna (jag antar att du menar att energibolaget upphandlar solpaneler, inte elektricitet som solpanelerna genererar) är för en verksamhet enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF så ska LUF tillämpas vid upphandlingen av solpanelerna.

  Det är upp till det kommunala energibolaget att avgöra (1) om det är en upphandlande enhet, (2) om vattenreningsverk är en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1–8 §§ LUF, och (3) om upphandlingen av solpanelerna är för en verksamhet enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF.

  Vid bedömningen av vilken upphandlingslag som ska tillämpas saknar det betydelse till vem energibolaget senare väljer att överlåta sin elektricitet till.

  Teoretiskt exempel
  Det beskrivna exemplet måste närmast vara av teoretisk art. Organisatoriskt sett bör det vara synnerligen ovanligt att ett kommunalt energibolag bedriver skolverksamhet. I det teoretiska exemplet omfattas inte skolverksamheten av LUF. Vid energibolagets upphandlingar för sin skolverksamhet ska däremot LOU tillämpas.

  Ska solpanelerna däremot användas för såväl verksamhet enligt LOU som för verksamhet enligt LUF är det fråga om en blandad upphandling. Vilken lag som ska tillämpas i en sådan situation framgår av respektive upphandlingslag, se 2 kap. 3 § LOU och 2 kap. 11–27 §§ LUF.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.