Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man använda sig av vilken utvärderingsgrund som helst?

Hej!

Står det den upphandlande myndigheten helt fritt att välja utvärderingsgrund för det som ska upphandlas? Det vill säga helt oavsett syftet med det som upphandlas? Exempelvis att mervärde i en sammanvägd upphandling ges till en produktegenskap som inte är direkt hänförbart till det den upphandlande produkten enligt det politiska uppdraget är tänkt att göra.

Kommentarer

 • Hej Niclas,

  Inledningsvis kan konstateras att upphandlande myndigheter har stor frihet att utforma sina utvärderingsmodeller enligt de egna behoven.

  En upphandlande myndighet ska emellertid ange vilka tilldelningskriterier den kommer att tillmäta betydelse på ett transparent och förutsebart sätt. Den ska även ange deras inbördes vikt vid bedömningen av vilket anbud är ekonomiskt mest fördelaktiga. För att avgöra vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga ska någon av grunderna bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris användas. För att göra anbuden jämförbara används en modell där det specificeras hur anbud kommer att värderas utifrån en sammanvägning av hur väl de uppfyller respektive kriterier

  Regelverken om offentlig upphandling innehåller inte några närmare bestämmelser för hur bedömningen av anbud ska gå till eller hur en utvärderingsmodell ska vara konstruerad. En upphandlande myndighet kan i princip välja vilken metod som helst för att jämföra anbud så länge den är ägnad att leda till ett rättvisande resultat och uppfyller de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Krav som ställs i en upphandling vara proportionerliga och hänförliga till upphandlingsföremålet. För att ett krav ska vara proportionerligt ska kravet ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas.

  Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal kan vi inte ta ställning till huruvida en viss utvärderingsmodell bör anses som tillåten.

  Läs mer
  Läs mer om tilldelningskriterier och grunder för tilldelning på vår webbplats. Ta gärna del av andras frågor om utvärderingsmodeller i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 16 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
  • RÅ 2002 ref 50 – utvärderingsmodeller ska dessutom vara ägnade att leda till ett rättvisande resultat.
  Uppdaterad: den 21 mars 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Hej Linnea och stort tack för snabbt svar!

  Förstår att ni inte kan göra den typen av utlåtanden. Följdfråga: Finns det fall från förvaltningsrätten där utvärderingsmallen efter överklagande inte ansetts vara proportionerliga och hänförliga till kontraktsföremålet? Kan ge viss guidning om inte.

  MVH Niclas
  Niclas
 • Hej igen Niclas,

  Vad gäller kravet på proportionalitet avseende utvärderingsmodeller har frågan behandlats i exempelvis Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2222-16. I målet fann domstolen att den upphandlande enheten inte kunde anses ha visat att det i upphandlingen uppställda bör-kravet och däri vald utvärderingsmodell var proportionerliga.

  Kravet på att de kriterier som ligger till grund för utvärdering ska vara hänförliga till kontraktsföremålet framgår uttryckligen av 16 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Ett tilldelningskriterium ska anses ha anknytning till det som ska anskaffas om kriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst under något skede av livscykeln. I litteraturen har detta tolkats som att kopplingen till upphandlingsföremålet inte behöver vara särskilt stark (se Nord, Eskil, Karnovs lagkommentar till bestämmelsen 16 kap. 2 § LOU).

  Källhänvisningar
  • 16 kap. 2 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och prop. 2015/16:195 s. 1111 – tillräcklig anknytning finns om tilldelningskriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst under något skede av livscykeln.
  • Nord, Eskil, Karnovs lagkommentar till bestämmelsen 16 kap. 2 § LOU – kopplingen till upphandlingsföremålet behöver inte vara särskilt stark
  Uppdaterad: den 21 mars 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.