Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste man ange volym vid upphandling för att ingå ramavtal?

Hej! Vad gäller rörande angivande av volymer i ramavtal. Måste upphandlande myndighet ange volym (kan ju vara både i kronor eller mängd) vid upphandlande av ramavtal? Många gånger skrivs att volym är baserad på tidigare statistik och inga volymer garanteras.
Jeanna Linton-Wahlgren Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Efter EU-domstolens avgörande i mål C-216/17 Coopservice (hädanefter domen) råder en viss oklarhet om upphandlande myndigheter ska ange en uppskattad volym vid upphandling av ramavtal. Upphandlingsmyndighetens anser att domen är svårtolkad och det är viktigt att komma ihåg att det avser enskilda förhållanden i en viss kontext. Dessutom avser domen det gamla LOU-direktivet och domen ska därför inte övertolkas.

  Behöver takvolymer anges eller räcker det med takvärde?
  Upphandlingsmyndigheten anser att det framgår av domen att takvolymer vid tillämpliga fall ska anges vid sidan av takvärdet i ramavtal med alla villkor fastställda med en leverantör.

  Omfattas alla typer av ramavtal?
  Upphandlingsmyndigheten anser inte att det är givet att alla ramavtalsformer omfattas, eftersom det i domen avsåg ett ramavtal med alla villkor fastställda med en leverantör. Alla ramavtal träffas av samma regler men dessa reglerna kan tolkas olika beroende på vilken ramavtalsform det är frågan om då olika ramavtalsformer ger olika incitament, olika krav på transparent med mera mot leverantören.

  Vidare anser Upphandlingsmyndigheten att det finns skäl som talar för att domen inte i sig omedelbart gäller för ramavtal under tröskelvärdena eftersom det finns olika regler beträffande de olika ramavtalen.

  När det gäller vilken kvantitet, ska det vara takvolymer eller ordinarie behov?
  Av domen framgår att den upphandlande myndigheten ska ange kvantitet av de tjänster som kommer att beställas när de senare ingår kontrakt som grundas på ramavtalet eller anger nämnda kvantiteter med hänsyn till deras ordinarie behov. Det kan alltså kan vara möjligt att begränsa sig till ordinarie behov. När angiven kvantitet är förbrukad så har ramavtalet dock inte någon verkan. Någon närmare vägledningen vad som avses med detta i domen ges tyvärr inte.

  Vad som sägs om takvolymer i domen skulle kunna innebära att avrop som görs från ett ramavtal kan komma att utgöra en otillåten direktupphandling om det innebär att ramavtalets angivna tak för volym och/eller belopp överskrids. Detta mot bakgrund av att det är lämpligt att den upphandlande myndigheten anger de volymer den tror kommer att användas under ramavtalets löptid.

  Hur ska man ange takvolym när flera upphandlande myndigheter är med i ramavtalet? 
  Ramavtal kan avse flera upphandlande myndigheter. Exempelvis är detta aktuellt för inköpscentraler. Upphandlingsmyndigheten kan inte se att den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten behöver ange respektive avropsberättigads volym eftersom utgångspunkten är utifrån leverantörsperspektivet. Leverantörerna ska kunna bedöma och lämna anbud på samma sätt. Vid angivande av volymer räcker det därför med att utgå ifrån ramavtalet och, när det är aktuellt i det enskilda fallet, från respektive ramavtalsområde.

  Konkurrensverkets tolkning av domen
  Konkurrensverkets har en tolkning av domen som skiljer sig i flera avseenden från vår tolkning. I korthet anser Konkurrensverket att domen innebär att en upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att precisera den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet omfattar. Konkurrensverket anser alltså att ett takvärde för hur mycket ramavtalet kan omsätta ska anges. I skyldigheten att ange ett takvärde ingår även att, så långt det är möjligt, göra en uppskattning av värdet eller storleksordningen och frekvensen på de efterföljande kontrakt som ska tilldelas med ramavtalet som grund.

  Konkurrensverkets tolkning av domen är att upphandlande myndigheter är skyldiga att göra en uppskattning av det förväntade värdet, och den förväntade kvantiteten av vad som kommer att avropas från ramavtalet.

  Denna skyldighet för upphandlande myndigheter ska dessutom, enligt Konkurrensverket, omfatta alla typer av ramavtal, det vill säga även ramavtalsupphandlingar med förnyad konkurrensutsättning.

  Behöver en volym garanteras i ramavtalet?
  En upphandlande myndighet behöver inte garantera någon volym. Skillnaden mellan ett ramavtal och ett kontrakt är att det vid ramavtal råder osäkerhet kring volym, leveranstidpunkter och den exakta utformningen av föremålet för upphandlingen.

  Se och läs mer

  Källhänvisningar
  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.